Konsumentprisindex november 2016

Inflationstakten 0,6 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 0,6 procent i november 2016 jämfört med november 2015, i oktober var ökningstakten 0,3 procent. Högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" påverkade inflationen mest uppåt (med 0,4 procentenheter). I november inverkade lägre priser inom huvudgruppen "rekreation och kultur" mest nedåt på inflationen (med 0,2 procentenheter). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2016.

De finländska konsumentpriserna steg i november med i genomsnitt 0,7 procent jämfört med november 2015 (0,5 procent i oktober). I november steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt, sjukhusavgifter, tandläkararvoden och egnahemshusfastigheter. Den största nedgången jämfört med året innan visade räntorna på bostadslån och konsumtionslån samt konsumentpriserna på mobiltelefoner. Från oktober till november var förändringen av konsumentpriserna 0,0 procent.

I november steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,4 procent (1,2 procent i oktober). Till den totala uppgången sedan november 2015 bidrog framförallt högre el- och bränslekostnader (med 0,4 procentenheter uppåt). Prisökningarna det senaste året motverkades främst av lägre priser inom post och telekommunikationer som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från oktober till november var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i november 0,6 procent (0,5 procent i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,6 procent (0,5 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,7 procent (0,6 procent i oktober) och Sveriges 1,3 procent (1,1 procent i oktober). Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,7 procent) och Cypern den långsammaste (med -0,8 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2016 ca 2,3 procent (2,2 procent i september).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 december 2016

Kommande publicering 18 januari 2017