Konsumentprisindex november 2018

Inflationstakten 1,3 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i november 2018 jämfört med november 2017, i oktober var ökningstakten 1,8 procent. I november inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen kläder och skodon motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter nedåt). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i november 2018 jämfört med november 2017 (1,5 procent i oktober). I november steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, cigaretter och bensin samt högre kostnader för grundläggande renoveringar av egnahemshus. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att dagvårdsavgifterna gick ned och att mobiltelefoner och egnahemshusfastigheter blev billigare. Från oktober till november var förändringen av konsumentpriserna -0,0 procent.

I november steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,0 procent, i oktober var ökningstakten 2,3 procent. Till den totala uppgången sedan november 2017 bidrog högre boendekostnader med 1,0 procentenheter uppåt, varav 0,7 procentenheter berodde på högre priser på el. Uppgången motverkades fram för allt av lägre priser på post och telekommunikationer som påverkar inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i november 1,9 procent (2,2 procent i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 2,0 procent (2,2 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,4 procent (1,7 procent i oktober) och Sveriges 2,1 procent (2,4 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,2 procent) och Irland den långsammaste (med 0,8 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2018 ca 3,8 procent (3,6 procent i september).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 januari 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax