Konsumentprisindex november 2019

Inflationstakten 0,3 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 0,3 procent i november 2019 jämfört med november 2018, i oktober var ökningstakten 0,1 procent. I november inverkade högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Lägre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,3 procentenheter nedåt). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,7 procent i november 2019 jämfört med november 2018 (samma ökningstakt som i oktober). I november steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, elpriser, hyror och mobilkommunikationstjänster. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att genomsnittlig ränta på bostadslån, mobiltelefoner, diesel och bensin blev billigare. Från oktober till november var månadsförändringen av konsumentpriser -0,1 procent, vilket bland annat berodde på att priser på utrikesflygtrafik blev billigare.

I november steg de svenska konsumentpriserna (KPI) på årsbasis i genomsnitt med 1,8 procent, vilket är en ökning sedan oktober då inflationstakten var 1,6 procent. Till den totala uppgången sedan november 2018 bidrog främst prishöjningar på gruppen boende (med 0,5 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från oktober till november steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent, under motsvarande period föregående år sjönk KPI med 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i november preliminärt 1,0 procent (0,7 procent i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,3 procent (1,1 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,8 procent (0,9 procent i oktober) och Sveriges 1,8 procent (1,6 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 3,2 procent) och Portugal samt Italien den långsammaste (med 0,2 procent). För G20 (19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2019 ca 3,1 procent (3,1 procent i september).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 januari 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax