Konsumentprisindex november 2020

Inflationstakten -0,5 procent i november

De åländska konsumentpriserna sjönk med -0,5 procent i november 2020 jämfört med november 2019, i oktober var förändringen -0,4 procent. I november inverkade lägre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala nedgången (med 0,4 procentenheter nedåt). Högre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker, alkoholhaltiga drycker och tobak samt kommunikationer motverkade nedgången mest (med 0,1 procentenheter uppåt vardera). Från oktober till november sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,2 procent i november 2020 jämfört med november 2019 (samma inflationstakt som i oktober). I november steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, grönsaker, egnahemshus, mobilkommunikationstjänster samt undersöknings- och behandlingsavgifter. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att bränslen och hotellrum blev billigare. Från oktober till november var månadsförändringen av konsumentpriserna -0,1 procent vilket berodde bland annat på billigare utrikesflyg.

I november steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt med 0,2 procent, vilket är en nedgång jämfört med oktober (0,3 procent). Inflationstakten påverkades framförallt av högre avgifter för hyres- och bostadsrätter samt högre kostnader för nyttjande av egnahem (som påverkade inflationstakten uppåt med 0,2 procentenheter vardera). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på elektricitet (med 0,6 procentenheter nedåt). Från oktober till november var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i november preliminärt -0,3 procent (samma som i oktober) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) 0,2 procent (0,3 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,2 procent (samma som i oktober) och Sveriges 0,2 procent (0,4 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 1,6 procent) och Grekland den långsammaste (med -2,1 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningen i oktober ca 2,2 procent (2,4 procent i september).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 20 januari 2021

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax