Konsumentprisindex november 2022

Hög inflation i november

De åländska konsumentpriserna steg med 9,7 procent i november 2022 jämfört med november 2021. Detta innebär att inflationstakten ökat ytterligare något från oktobers rekordhöga nivå på 9,5 procent.

I november inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 4,1 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,3 procentenheter uppåt). Från oktober till november steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,8 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 9,1 procent i november 2022 jämfört med november 2021 (i oktober var inflationen 8,3 procent). I november steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, högre genomsnittlig ränta på bostadslån samt dyrare diesel och högre ränta på konsumtionskrediter. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som inte ersätts blev billigare. Från oktober till november steg konsumentpriserna med 1,2 procent, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

I november steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 9,5 procent, vilket är en uppgång från oktober då förändringen var 9,3 procent. Till den totala uppgången sedan november 2021 bidrog främst högre kostnader för livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,5 procentenheter uppåt) samt boende (med 2,4 procentenheter uppåt). Från oktober till november ökade konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent, månadsförändringen påverkades till stor del av stigande elpriser samt ökade boendekostnader i november (med 0,7 procentenheter uppåt vardera).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i november estimerat till 10,0 procent (10,6 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 9,1 procent (8,4 procent i oktober) och Sveriges 10,1 procent (9,8 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Lettland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 21,7 procent) och Spanien den långsammaste (med 6,6 procent). För EU länderna var ökningstakten i oktober 2022 ca 11,5 procent (10,9 procent i september), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2022 ca 9,5 procent (samma som i september).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 16 januari 2023

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax