Konsumentprisindex november 2023

Inflationstakten 4,9 procent i november

De åländska konsumentpriserna steg med 4,9 procent i november 2023 jämfört med november 2022, i oktober var ökningstakten 5,7 procent. I november inverkade högre priser inom huvudgruppen diverse varor och tjänster mest på den totala uppgången (med 2,0 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen (med 1,0 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna hälsovård samt transport motverkade uppgången marginellt (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från oktober till november var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,3 procent i november 2023 jämfört med november 2022 (ökningstakten var 4,9 procent i oktober). I november steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare fjärrvärme. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att el, aktielägenheter och diesel blev billigare. Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med 0,3 procent, vilket bland annat berodde på att utrikes paketresor inom EU och utrikesflygtrafik blev billigare.

I november steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 5,8 procent, i oktober var ökningstakten 6,5 procent. Till den totala uppgången sedan november 2022 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem (med 1,3 procentenheter uppåt) samt räntekostnader, bostadsrätt (med 1,1 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el (som påverkade inflationstakten nedåt med 1,0 procentenheter). Månadsförändringen från oktober till november var 0,3 procent, månadsförändringen har främst påverkats av högre priser på el (med 0,7 procentenheter uppåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i november estimerat till 2,4 procent (2,9 procent i oktober). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,7 procent (2,4 procent i oktober) och Sveriges 3,3 procent (4,0 procent i oktober). Av EMU-länderna hade Slovakien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 6,9 procent) och Belgien den långsammaste (med -0,7 procent). För EU länderna var ökningstakten i oktober 2023 ca 3,6 procent (4,9 procent i september), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i oktober 2023 ca 5,7 procent (6,1 procent i september).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 15 januari 2024

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax