Konsumentprisindex oktober 2008

Lägre inflationstakt i oktober
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 4,4 procent i oktober jämfört med 4,9 procent i september. Det var fortsättningsvis främst högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som bidrog till den totala uppgången, med 1,2 respektive 1,7 procentenheter. Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar inom grupperna "kläder och skor" och "kommunikationer" (med 0,1 procentenheter vardera). På månadsnivå sjönk de åländska konsumentpriserna i snitt med 0,4 procent.

I oktober steg även de finländska konsumentpriserna på årsbasis med 4,4 procent jämfört med 4,7 procent i september. Det var fortfarande främst högre priser på livsmedel samt boendekostnader som bidrog till den totala inflationen, medan lägre priser på personbilar, underhållningselektronik och datorer samt telefonsamtal dämpade inflationen. De finska konsumentpriserna var i stort sett oförändrade från september till oktober.

De svenska konsumentpriserna steg med 4,0 procent på årsbasis i oktober. I september steg konsumentpriserna med 4,4 procent på årsbasis. Högre boendekostnader bidrog även i oktober mest till den totala uppgången, medan prissänkningar inom grupperna rekreation och kultur samt teletjänster och teleutrustning dämpade uppgången. Från september till oktober steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 0,2 procent.  

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 13 medlemsländer) var i oktober preliminärt 3,2 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,7 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 4,4 procent och Sveriges 3,4 procent. 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.