Konsumentprisindex oktober 2012

Inflationstakten ökade i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 2,9 procent i oktober jämfört med oktober 2011, i september var inflationstakten 2,5 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "transport" mest på den totala uppgången (med 0,7 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,6 procent i oktober på årsbasis, i september var ökningstakten 2,7 procent. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel samt högre alkohol- och tobakspriser jämfört med föregående år. Samtidigt motverkades uppgången mest av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster och hemelektronik jämfört med året innan. Från september till oktober steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent på årsbasis, vilket är samma som i september. I Sverige bidrog ökade priser på livsmedel samt hyreshöjningar mest till den totala uppgången (med 0,3 procentenheter vardera) medan lägre räntekostnader för egna hem motverkade uppgången (med 0,6 procentenheter ). Från september till oktober sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i oktober preliminärt 2,5 procent (2,6 procent i september) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,6 procent (2,7 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,5 procent (3,4 procent i september) och Sveriges 1,2 procent (1,0 procent i september). Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Estland den snabbaste ökningstakten (4,2 procent) och Grekland den långsammaste (0,9 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 november 2012

Kommande publicering preliminärt 14 december 2012