Konsumentprisindex oktober 2013

Inflationen 0,5 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 0,5 procent i oktober 2013 jämfört med oktober 2012, i september var ökningstakten 1,2 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "hälsovård" mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från september till oktober sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i oktober på årsbasis, samma ökningstakt som i augusti och september. I oktober steg konsumentpriserna på årsnivå fortfarande mest på grund av dyrare livsmedel. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i oktober mest av lägre räntor samt billigare fordonsbränslen och hemelektronik jämfört med föregående år. Från september till oktober steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

I oktober sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, i september var ökningstakten 0,1 procent. Till den totala nedgången sedan oktober 2012 bidrog framförallt lägre räntekostnader (0,3 procentenheter) medan ökade livsmedelspriser och högre hyror motverkade nedgången mest (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Från september till oktober sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i oktober preliminärt 0,7 procent (1,1 procent i september) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,9 procent (1,3 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,7 procent (1,8 procent i september) och Sveriges 0,2 procent (0,5 procent i september). Av EMU-länderna hade Estland alltjämt den snabbaste ökningstakten (2,2 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -1,9 procent.    

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/. Från och med januari är konsumentprisindex ett kedjeindex där varukorgen och vikterna uppdateras årligen.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 november 2013

Kommande publicering preliminärt 17 december 2013