Konsumentprisindex oktober 2017

Inflationstakten 1,5 procent i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i oktober 2017 jämfört med oktober 2016, i september var ökningstakten 1,9 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" mest på den totala uppgången (med 0,8 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna "inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll" samt utbildning motverkade uppgången marginellt (med 0,0 procentenheter nedåt vardera). Från september till oktober var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg i oktober med i genomsnitt 0,5 procent jämfört med oktober 2016 (ökningstakten var 0,8 procent i september). I oktober steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt samt dyrare el, cigaretter och hyror. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest av billigare mobiltelefoner och begagnade bilar samt lägre räntor på bostadslån. Från september till oktober var förändringen av konsumentpriserna ca -0,0 procent.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,7 procent (2,1 procent i september). Till den totala uppgången sedan oktober 2016 bidrog framförallt högre boendekostnader (med 0,5 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på teleutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från september till oktober sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringen i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflationen)

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i oktober 1,4 procent (1,5 procent i september) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,7 procent (1,8 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,5 procent (0,8 procent i september) och Sveriges 1,7 procent (2,2 procent i september). Av EMU-länderna hade Litauen den snabbaste ökningstakten (med 4,2 procent) och Cypern den långsammaste (med 0,4 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i september 2017 ca 2,4 procent (2,3 procent i augusti).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 18 december 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax