Konsumentprisindex oktober 2018

Inflationstakten 1,8 procent i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 1,8 procent i oktober 2018 jämfört med oktober 2017, i september var ökningstakten 1,7 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon samt inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter nedåt vardera). Från september till oktober var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.  Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i oktober 2018 jämfört med oktober 2017 (1,3 procent i september). I oktober steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre elektricitet- och bensinpriser samt dyrare ombyggnader av egnahemshus och dyrare cigaretter. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att barndagvården blev billigare och priserna på mobiltelefoner och egnahemshusfastigheter gick ned. Från september till oktober var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent, vilket bland annat berodde på att priserna på elektricitet steg.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,3 procent, samma ökningstakt som i september. Till den totala uppgången sedan oktober 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 1,0 procentenheter uppåt), varav 0,6 procentenheter berodde på högre priser på el. Sänkta priser för post och telekommunikationer påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från september till oktober sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Till månadsförändringen bidrog främst lägre priser på paketresor och frukt (med 0,1 procentenheter vardera).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i oktober 2,2 procent (2,1 procent i september) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 2,2 procent (2,1 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,7 procent (1,4 procent i september) och Sveriges 2,4 procent (2,5 procent i september). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 4,5 procent) och Portugal den långsammaste (med 0,8 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i september 2018 ca 3,6 procent (3,5 procent i augusti).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 december 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax