Konsumentprisindex oktober 2019

Inflationstakten 0,1 procent i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 0,1 procent i oktober 2019 jämfört med oktober 2018, i september var ökningstakten 0,3 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,3 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,3 procentenheter nedåt). Från september till oktober sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,7 procent i oktober 2019 jämfört med oktober 2018 (i september var ökningstakten 0,9 procent). I oktober steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, elpriser, hyror, hotellrum och mobilkommunikationstjänster. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att bensin, genomsnittlig ränta på bostadslån, mobiltelefoner och diesel blev billigare. Från september till oktober var månadsförändringen av konsumentpriser 0,1 procent, vilket bland annat berodde på att priser på utrikesflygtrafik blev dyrare.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna (KPI) på årsbasis i genomsnitt med 1,6 procent, vilket är en ökning sedan september då inflationstakten var 1,5 procent. Till den totala uppgången sedan oktober 2018 bidrog främst prishöjningar på gruppen boende (med 0,5 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från september till oktober var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade, under motsvarande period föregående år sjönk KPI med 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i oktober preliminärt 0,7 procent (0,8 procent i september) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,1 procent (1,2 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,9 procent (1,0 procent i september) och Sveriges 1,6 procent (1,3 procent i september). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 2,9 procent) och Cypern den långsammaste (med -0,5 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i september 2019 ca 3,1 procent (3,2 procent i augusti).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 18 december 2019

PDF-filen har korrigerats den 28 november då uppgifterna om Finlands förändringstakt olyckligtvis fallit bort.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax