Konsumentprisindex oktober 2020

Hantering av effekter av coronapandemin i konsumentprisindex

Observera att spridningen av coronaviruset (covid-19) har medfört att regeringarna både i Finland och på Åland var tvungna att införa omfattande begränsande åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. Detta har påverkat Statistikcentralens samt ÅSUBs möjligheter att beräkna tillförlitliga mått på inflationen. I takt med att samhället återigen öppnar upp förbättras tillgången till prisuppgifter och måttet på inflationen får större säkerhet.

Inflationstakten -0,4 procent i oktober

De åländska konsumentpriserna sjönk med -0,4 procent i oktober 2020 jämfört med oktober 2019, i september var förändringen -0,7 procent. I oktober inverkade lägre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt transport mest på den totala nedgången (med 0,3 procentenheter nedåt vardera). Högre priser inom huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker motverkade nedgången mest (med 0,2 procentenheter uppåt). Från september till oktober steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

De finländska konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,2 procent i oktober 2020 jämfört med oktober 2019 (i september var inflationstakten också 0,2 procent). I oktober steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, grönsaker, penningspel, undersöknings- och behandlingsavgifter och mobilkommunikationstjänster. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att hotellrum och bränslen blev billigare samt lägre genomsnittlig ränta på bostadslån. Från september till oktober var månadsförändringen av konsumentpriserna 0,1 procent.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt 0,3 procent, vilket är en oförändrad inflationstakt jämfört med september. Inflationstakten påverkades av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker (som påverkade inflationstakten uppåt med 0,2 procentenheter). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på elektricitet (med 0,5 procentenheter nedåt). Från september till oktober var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Även under motsvarande period 2019 var KPIF oförändrad.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i oktober preliminärt -0,3 procent (samma som i september) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) 0,3 procent (samma som i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,2 procent (0,3 procent i september) och Sveriges 0,4 procent (0,6 procent i september). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 1,6 procent) och Grekland den långsammaste (med -2,0 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningen i september ca 2,4 procent (2,5 procent i augusti).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 17 december 2020

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax