Konsumentprisindex oktober 2021

Inflationstakten 2,3 procent i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 2,3 procent i oktober 2021 jämfört med oktober 2020, i september var ökningstakten 2,4 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden motverkade uppgången mest (med 0,2 procentenheter nedåt). Från september till oktober sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2021.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,2 procent i oktober 2021 jämfört med oktober 2020 (2,5 procent i september). I oktober steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare ombyggnad av egnahemshus, bensin, el, diesel och egnahemshusfastigheter. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter, undersöknings- och behandlingsavgifter och penningspel blev billigare. Från september till oktober steg konsumentpriserna med 0,8 procent, vilket bland annat berodde på att priset på el gick upp.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 3,1 procent, vilket är en uppgång från september då förändringen var 2,8 procent. Till den totala uppgången sedan oktober 2020 bidrog främst högre kostnader för gruppen transport (med 1,0 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades framför allt av lägre priser inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning som påverkade inflationstakten nedåt med 0,3 procentenheter. Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i oktober estimerat till 4,1 procent (3,4 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,8 procent (2,1 procent i september) och Sveriges 3,3 procent (3,0 procent i september). Av EMU-länderna hade Litauen den snabbaste ökningstakten (med 8,2 procent) och Malta den långsammaste (med 1,4 procent). För EU länderna var ökningstakten i september 2020 ca 3,6 procent (3,2 procent i augusti), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i september 2021 ca 4,6 procent (4,5 procent i augusti).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 14 december 2021

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax