Konsumentprisindex oktober 2022

Rekordhög inflation i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 9,5 procent i oktober 2022 jämfört med oktober 2021, i september var ökningstakten 7,4 procent. Inflationstakten är den högsta som har uppmätts på Åland sedan mätningarna inleddes 1986. Den tidigare högsta noteringen var i januari 1990 då inflationen var 8,7 procent. Framförallt inverkar ökningen av elpriserna i oktober på skillnaden gentemot september.

I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 4,2 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,1 procentenheter uppåt). Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,9 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2022.

De finländska konsumentpriserna steg med 8,3 procent i oktober 2022 jämfört med oktober 2021 (i september var inflationen 8,1 procent). I oktober steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, högre genomsnittlig ränta på bostadslån samt dyrare diesel och bensin. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som inte ersätts blev billigare. Från september till oktober steg konsumentpriserna med 0,9 procent, vilket bland annat berodde på högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 9,3 procent, vilket är en liten nedgång från september då förändringen var 9,7 procent. Till den totala uppgången sedan oktober 2021 bidrog främst högre kostnader för livsmedel och alkoholfria drycker (med 2,4 procentenheter uppåt) samt boende (med 2,0 procentenheter uppåt). Från september till oktober sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent, månadsförändringen påverkades till stor del av att elpriserna sjönk i oktober (med -1,3 procentenheter uppåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioderFörändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i oktober estimerat till 10,7 procent (9,9 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 8,4 procent (samma som i september) och Sveriges 9,8 procent (10,3 procent i september). Av EMU-länderna hade Estland preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 22,4 procent) och Frankrike den långsammaste (med 7,1 procent). För EU länderna var ökningstakten i september 2021 ca 10,9 procent (10,1 procent i augusti), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i september 2021 ca 9,5 procent (9,2 procent i augusti).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet normalt utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 december 2022

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax