Konsumentprisindex oktober 2023

Inflationstakten 5,7 procent i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 5,7 procent i oktober 2023 jämfört med oktober 2022, i september var ökningstakten 7,7 procent. I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen diverse varor och tjänster mest på den totala uppgången (med 2,2 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen (med 1,0 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen hälsovård motverkade uppgången marginellt (med 0,1 procentenheter nedåt). Från september till oktober var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 4,9 procent i oktober 2023 jämfört med oktober 2022 (ökningstakten var 5,5 procent i september). I oktober steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare utrikes paketresor inom EU. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att el, aktielägenheter och egnahemshusfastigheter blev billigare. Från september till oktober steg konsumentpriserna med 0,3 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el och utrikes paketresor inom EU.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 6,5 procent, i september var ökningstakten också 6,5 procent. Till den totala uppgången sedan oktober 2022 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem (med 1,5 procentenheter uppåt), rekreation och kultur (med 1,3 procentenheter uppåt) samt räntekostnader, bostadsrätt (med 1,1 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el (som påverkade inflationstakten nedåt med 1,1 procentenheter). Månadsförändringen från september till oktober var 0,2 procent, månadsförändringen har främst påverkats av högre priser på boende (med 0,2 procentenheter uppåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i oktober estimerat till 2,9 procent (4,3 procent i september). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,4 procent (3,0 procent i september) och Sveriges 4,0 procent (3,7 procent i september). Av EMU-länderna hade Slovakien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 7,8 procent) och Belgien den långsammaste (med -1,7 procent). För EU länderna var ökningstakten i september 2023 ca 4,9 procent (5,9 procent i augusti), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i september 2023 ca 6,1 procent (6,3 procent i augusti).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 december 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax