Konsumentprisindex september 2013

Inflationen 1,2 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i september 2013 jämfört med september 2012, i augusti var ökningstakten 1,3 procent. I september inverkade fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" alltjämt dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från augusti till september var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i september på årsbasis, samma ökningstakt som i augusti. I september steg konsumentpriserna på årsnivå framför allt på grund av dyrare livsmedel. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i september mest av lägre räntor samt billigare hemelektronik, mobilkommunikationstjänster och fordonsbränslen jämfört med föregående år. Från augusti till september steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

I september steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är samma inflationstakt som både i augusti och i juli. I Sverige bidrog framförallt högre livsmedelspriser till uppgången av priserna (med 0,4 procentenheter) medan minskade räntekostnader motverkade uppgången mest (med 0,5 procentenheter). Från augusti till september steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,4 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i september preliminärt 1,1 procent (1,3 procent i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 1,3 procent (1,5 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,8 procent (2,1 procent i augusti) och Sveriges 0,5 procent (0,8 procent i augusti). Av EMU-länderna hade Estland alltjämt den snabbaste ökningstakten (2,6 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -1,0 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2013 ca 3,0 procent.    

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/. Från och med januari är konsumentprisindex ett kedjeindex där varukorgen och vikterna uppdateras årligen.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 oktober 2013

Kommande publicering preliminärt 15 november 2013