Konsumentprisindex september 2015

Inflationstakten 0,2 procent i september

De åländska konsumentpriserna steg med 0,2 procent i september 2015 jämfört med september 2014, i augusti var ökningstakten 0,3 procent. I september inverkade högre priser inom huvudgruppen "kläder och skodon" mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter). Lägre priser inom huvudgrupperna "inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll", "transport" samt "kommunikationer" motverkade uppgången mest (med 0,1 procentenheter nedåt vardera).  Från augusti till september sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i september på årsbasis med 0,6 procent (-0,2 procent i augusti). I september sjönk konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av lägre bränslepriser, lägre räntor på bostadslån och lägre internetavgifter. Den största uppgången jämfört med året innan visade högre hyror och vederlag. Från augusti till september var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent.

I september steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,1 procent, vilket är en uppgång från augusti då inflationstakten var -0,2 procent. Till den totala uppgången sedan september 2014 bidrog främst högre livsmedelspriser (med 0,4 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades främst av lägre räntekostnader som påverkade inflationstakten nedåt med 0,7 procentenheter. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i september preliminärt -0,1 procent (0,1 procent i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt -0,1 procent (0,0 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,7 procent (-0,2 procent i augusti) och Sveriges 0,9 procent (0,6 procent i augusti). Av EMU-länderna hade fortsättningsvis Malta den snabbaste ökningstakten (med 1,6 procent) och Cypern den långsammaste med -1,9 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2015 ca 2,5 procent (samma som i juli).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2010=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 oktober 2015

Kommande publicering preliminärt 16 november 2015