Konsumentprisindex september 2016

Inflationstakten 0,0 procent i september

De åländska konsumentpriserna var oförändrade i september 2016 jämfört med september 2015 (0,0 procent), i augusti var ökningstakten -0,1 procent. I september inverkade lägre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker", "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" samt "rekreation och kultur" mest nedåt på inflationen (med 0,2 procentenheter vardera). Högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" påverkade inflationen mest uppåt (med 0,4 procentenheter).  Från augusti till september sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2016.

De finländska konsumentpriserna steg i september med i genomsnitt 0,4 procent jämfört med september 2015 (samma ökningstakt som i augusti). I september steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt, sjukhusavgifter, tandläkararvoden och hyror. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen och räntor. Från augusti till september var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I september steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,9 procent (1,1 procent i augusti). Till den totala uppgången sedan september 2015 bidrog framförallt prishöjningar på avskrivningar (ROT-avdrag) och el (med 0,2 procentenheter uppåt vardera). Uppgången motverkades av lägre priser inom post och telekommunikationer samt transporttjänster som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter vardera. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.
 

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i september 0,4 procent (0,2 procent i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,4 procent (0,3 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,5 procent (samma som i augusti) och Sveriges 0,8 procent (1,2 procent i augusti). Av EMU-länderna hade Belgien den snabbaste ökningstakten (med 1,8 procent) och Slovakien den långsammaste (med -0,5 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2016 ca 2,1 procent (2,2 procent i juli).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

En revidering av konsumentprisindexet har utförts, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 oktober 2016

Kommande publicering 17 november 2016