Konsumentprisindex september 2017

Inflationstakten 1,9 procent i september

De åländska konsumentpriserna steg med 1,9 procent i september 2017 jämfört med september 2016, i augusti var ökningstakten 1,7 procent. I september inverkade högre priser inom huvudgruppen "hälsovård" mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen "inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll" motverkade uppgången marginellt (med 0,1 procentenheter nedåt). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2017.

De finländska konsumentpriserna steg i september med i genomsnitt 0,8 procent jämfört med september 2016 (ökningstakten var 0,7 procent i augusti). I september steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt samt dyrare el, bensin och cigaretter. Stegringen av konsumentpriserna dämpades mest av billigare mobiltelefoner, penningspel och begagnade bilar samt lägre räntor på bostadslån. Från augusti till september var förändringen av konsumentpriserna ca 0,2 procent, vilket närmast berodde på högre priser på bensin.

I september steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,1 procent (vilket är oförändrad inflationstakt från augusti). Till den totala uppgången sedan september 2016 bidrog framförallt högre boendekostnader (med 0,7 procentenheter uppåt). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Till månadsförändringen bidrog främst högre priser på kläder (med ca 0,2 procentenheter), medan uppgången motverkades av prissänkningar på livsmedel, transporttjänster och rekreation och kultur (med 0,1 procentenheter vardera).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringen i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflationen)

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i september 1,5 procent (samma som i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,8 procent (1,7 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 0,8 procent (samma som i augusti) och Sveriges 2,2 procent (samma som i augusti). Av EMU-länderna hade Litauen den snabbaste ökningstakten (med 4,6 procent) och Cypern den långsammaste (med 0,1 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2017 ca 2,3 procent (2,0 procent i juli).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 16 november 2017

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax