Konsumentprisindex september 2018

Inflationstakten 1,7 procent i september

De åländska konsumentpriserna steg med 1,7 procent i september 2018 jämfört med september 2017, i augusti var ökningstakten 1,6 procent. I september inverkade högre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon samt inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll motverkade uppgången (med 0,1 procentenheter nedåt vardera). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.  Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2018.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,3 procent i september 2018 jämfört med september 2017 (samma inflationstakt som i augusti). I september steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre priser på bensin och cigaretter samt dyrare ombyggnader av egnahemshus och högre elpriser. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att avgiften för barndagvård gick ned samt på grund av att mobiltelefoner, egnahemshusfastigheter och receptbelagda läkemedel som ersätts blev billigare. Från augusti till september var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I september steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,3 procent, i augusti var förändringstakten 2,0 procent. Till den totala uppgången sedan september 2017 bidrog främst högre boendekostnader (med 0,9 procentenheter uppåt), varav 0,6 procentenheter berodde på högre priser på el. Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent. Till månadsförändringen bidrog främst lägre priser på kläder (med 0,3 procentenheter).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Inflationstakten i Sverige håller sig på en högre nivå än på Åland och i Finland

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i september 2,1 procent (2,0 procent i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 2,2 procent (samma som i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,4 procent (samma som i augusti) och Sveriges 2,5 procent (2,1 procent i augusti). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (med 3,5 procent) och Grekland den långsammaste (med 1,1 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2018 ca 3,5 procent (3,4 procent i juli).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 16 november 2018

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax