Konsumentprisindex september 2019

Inflationstakten 0,3 procent i september

De åländska konsumentpriserna steg med 0,3 procent i september 2019 jämfört med september 2018, i augusti var ökningstakten 0,4 procent. I september inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur motverkade uppgången mest (med 0,3 procentenheter nedåt). Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2019.

De finländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent i september 2019 jämfört med september 2018 (i augusti var ökningstakten 1,1 procent). I september steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre elpriser, dyrare cigaretter, hyror och mobilkommunikationstjänster. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att mobiltelefoner, bensin, sportartiklar och tv-apparater blev billigare. Från augusti till september var månadsförändringen av konsumentpriser 0,0 procent, den totala prisnivån höll sig konstant.

I september steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 1,5 procent, vilket är en ökning sedan augusti då inflationstakten var 1,4 procent. Till den totala uppgången sedan september 2018 bidrog främst prishöjningar på gruppen boende (med 0,5 procentenheter uppåt). Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent, vilket är samma månadsförändring som under motsvarande period föregående år.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i september preliminärt 0,8 procent (1,0 procent i augusti) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) 1,2 procent (1,4 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,0 procent (1,2 procent i augusti) och Sveriges 1,3 procent (samma som i augusti). Av EMU-länderna hade Slovakien den snabbaste ökningstakten (med 3,0 procent) och Cypern den långsammaste (med -0,5 procent). För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2019 ca 3,2 procent (3,3 procent i juli).

Äldre indexserier

Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100). Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår hemsida.

Kommande publicering preliminärt 15 november 2019

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax