Konsumentprisindex september 2023

Inflationstakten 7,7 procent i september

De åländska konsumentpriserna steg med 7,7 procent i september 2023 jämfört med september 2022, i augusti var ökningstakten 8,1 procent. I september inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången (med 2,9 procentenheter uppåt). Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen diverse varor och tjänster (med 2,4 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna hälsovård samt transport motverkade uppgången marginellt. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2023.

De finländska konsumentpriserna steg med 5,5 procent i september 2023 jämfört med september 2022 (ökningstakten var 5,6 procent i augusti). I september steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare fjärrvärme. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att el, egnahemshusfastigheter och aktielägenheter blev billigare. Från augusti till september steg konsumentpriserna med 0,7 procent, vilket bland annat berodde på dyrare el och högre genomsnittlig ränta på bostadslån.

I september steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 6,5 procent, i augusti var ökningstakten 7,5 procent. Till den totala uppgången sedan september 2022 bidrog främst högre räntekostnader, egnahem (med 1,6 procentenheter uppåt) samt rekreation och kultur (med 1,4 procentenheter uppåt). Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på el (som påverkade inflationstakten nedåt med 2,4 procentenheter). Månadsförändringen från augusti till september var 0,5 procent, månadsförändringen har främst påverkats av högre priser på kläder (med 0,2 procentenheter uppåt), samt lägre priser på el (med 0,2 procentenheter nedåt).

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna var i september estimerat till 4,3 procent (5,2 procent i augusti). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,0 procent (3,1 procent i augusti) och Sveriges 3,7 procent (4,5 procent i augusti). Av EMU-länderna hade Slovakien preliminärt den snabbaste ökningstakten (med 8,9 procent) och Nederländerna den långsammaste (med -0,3 procent). För EU länderna var ökningstakten i augusti 2023 ca 5,9 procent (6,1 procent i juli), för G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i augusti 2023 ca 6,3 procent (5,8 procent i juli).

Äldre indexserier

Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har i januari uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att en revidering av konsumentprisindexet tidigare har utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100), nästa byte av basår är planerad först år 2025 i enlighet med Eurostats allmänna linje. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2015=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som tabeller på vår webbsida.

Kommande publicering preliminärt 14 november 2023

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax