Val

Lagtingskandidaterna 2007

 

Färre kvinnor kandiderar till lagtingetAntalet kandidater i årets lagtingsval uppgår till 245. Av dessa bor 96 i Marieham, 132 på landsbygden och 17 i skärgården. Efter Mariehamn är Jomala den kommun som har flest kandidater, 33 stycken. Därefter följer Lemland och Finström med 19 respektive 18 kandidater. Sett i förhållande till folkmängden är Lumparland och Sottunga ”kandidattätast”. Kökar saknar helt kandidater och därnäst är det Föglö som har minst kandidater per invånare.

Medan totalantalet lagtingskandidater är i stort sett oförändrat, två färre ställer upp i år än vid 2003 års val, så har proportionerna mellan kvinnor och män förskjutits betydligt. I år kandiderar 88 kvinnor jämfört med 108 år 2003, vilket innebär att deras andel av kandidaterna har sjunkit från 44 till 36 procent. Detta är den lägsta andelen sedan valet 1991. Antalet manliga kandidater har ökat från 139 till 157. Såväl antalet som andelen kvinnor har sjunkit i alla partier utom Centern, där antalet har ökat något och andelen är oförändrad men låg. Antalet män som kandiderar har ökat inom alla partier utom FS och Socialdemokraterna, där de har minskat, dock inte lika mycket som kvinnorna.

Förutom den nya HUT-gruppen som ställer upp en man och en kvinna är det Socialdemokraterna som har den jämnaste könsfördelningen, 49 procent kvinnor och 51 procent män. Inom de övriga grupperingarna är det en klar majoritet män som kandiderar, från 58 procent inom Liberalerna till 81 procent för Ålands framtid.

Se diagram: Antal lagtingskandidater efter kön och politisk gruppering 2007

Jämfört med förra valet har antalet kvinnliga kandidater minskat på landsbygden och i Mariehamn samtidigt som antalet män har ökat. I skärgården har förändringen gått i motsatt riktning och regionen har därmed fått den jämnaste könsfördelningen. Av de 17 skärgårdskandidaterna är 9 kvinnor, vilket är 53 procent. Både på landsbygden och i Mariehamn utgör männen en betydande majoritet av kandidaterna eller drygt 65 procent.

Totalantalet kandidater har ökat för Centern och Ålands framtid jämfört med 2003, medan färre ställer upp för de andra partierna. För Liberalerna är minskningen dock endast en person. Liksom vid förra valet har Liberalerna flest kandidater, 62 stycken, följda av Socialdemokraterna och Centern med 51 respektive 48 kandidater. Också de Obundna skulle teoretiskt kunna fylla lagtinget på egen hand med sina 38 kandidater. FS och ÅF har vardera drygt 20 kandidater. Ålands framstegsgrupp som hade tre kandidater vid förra valet ställer inte upp denna gång.

Oförändrad medelålder trots större antal yngre kandidater
Årets lagtingskandidater är i genomsnitt obetydligt äldre än kandidaterna år 2003. Medelåldern är nu 48,1 år jämfört med 47,9 år 2003. Antalet unga kandidater har dock ökat. I år är 26 kandidater under 30 år jämfört med 18 stycken för fyra år sedan. Samtidigt har antalet kandidater som är 70 år eller äldre minskat från 8 till 4. Att medelåldern trots detta har ökat något kan förklaras med att antalet kandidater i åldern 40-49 år har minskat betydligt medan kandidaterna i åldersintervallet 60 – 69 år är avsevärt flera än 2003. Flest kandidater finns i åldersgruppen 50-59 år. Tre kandidater är under 20 år.

Se diagram: Antal lagtingskandidater efter ålder 2003 och 2007

Av partierna har de Obundna den yngsta medelåldern på sina kandidater, 43 år, och också den största andelen kandidater under 30 år. Också FS har en låg medelålder, 44 år, främst beroende på att kandidaterna i åldern 50 – 59 år är väldigt få. HUT-gruppens kandidater hör båda till åldersgruppen 40-49 år. Socialdemokraternas kandidater ligger nära kandidaterna totalt både när det gäller medelålder och fördelning på åldersgrupper. Också Centern har ungefär samma medelålder, men en viss tyngdpunkt i åldersgruppen 50 – 59 år på bekostnad av dem som är 60+.  Ålands framtid och Liberalerna har den högsta medelåldern på sina kandidater, 52 respektive 51 år. Det som bidrar till den högre genomsnittsåldern är för ÅFs del att man saknar kandidater i åldern 30-39 år, medan det som drar upp Liberalernas medelålder är att de har en låg andel kandidater under 40 år samtidigt som de är det parti som har den högsta andelen som har fyllt 60.

Följande tabeller om kandidaterna finns på ÅSUBs hemsida:

Tabellen Kandidater i lagtingsvalet 2007 efter kön och kommun visar antalet kandidater totalt och fördelat på kön för hela Åland, regionerna och de enskilda kommunerna, medan tabellen Kandidater efter kön och politisk gruppering vid lagtingsvalen 2003 och 2007 innehåller motsvarande uppgifter för partierna och också jämförelser med förra valet.
Tabellerna Kandidater efter ålder vid lagtingsvalen 2003 och 2007 och
Kandidater efter ålder och politisk gruppering vid lagtingsvalet 2007 visar kandidaternas åldersstruktur och de skillnader som finns mellan partierna i detta avseende.

Denna statistiksammanställning baseras på uppgifter som ÅSUB har fått från centralnämnden för lagtingsval. Kandidaternas ålder är beräknad utgående från födelseår. Uppgifterna visar således kandidaternas ålder den 31.12.2007 räknat i hela år.

I november publicerar ÅSUB en statistikrapport med uppgifter om lagtings- och kommunalvalet. Den kommer bl.a. att innehålla jämförelser mellan de röstberättigade, kandidaterna och de invalda beträffande fördelning på kön, ålder och region.

Mera information ger Kenth Häggblom, e-post: kenth.haggblom@asub.ax, tel: 25497 eller 0457-34 25 548.