Val

Lagtingskandidaterna 2019

Färre kvinnor kandiderar till lagtinget

Antalet kandidater i årets lagtingsval är 239, vilket är femton färre än vid valet 2015 och den minsta siffran sedan 1995. Det var kvinnorna som stod för minskningen. De är nu 85, vilket är 36 procent av alla kandidater. Männen är något flera än förra gången, 154 stycken eller 64 procent.

 

Lagtingskandidater efter kön 1967-2019

Fyra partier har flera kandidater än 2015

Centern, de Obundna, Hållbart initiativ och Åländsk demokrati har flera kandidater än förra gången, medan Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Ålands Framtid har färre. För första gången sedan 1995 har Centern flest kandidater. Därefter följer de Obundna och Liberalerna.

Socialdemokraterna och Hållbart initiativ har lika många kvinnor som män på sina listor, och även Liberalerna har en jämn fördelning. Hos Centern, Moderaterna och Ålands Framtid är en tredjedel av kandidaterna kvinnor och på de Obundnas lista en femtedel. För Åländsk demokrati kandiderar enbart män.

Jämfört med förra valet har Centern, Moderaterna och de Obundna en ojämnare fördelning mellan kvinnor och män bland kandidaterna. Åländsk demokrati hade enbart män på listan också 2015. Övriga grupperingar har en jämnare könsfördelning nu, Liberalerna och Ålands Framtid tack vare en ökad andel kvinnor och Socialdemokraterna samt Hållbart initiativ genom att en större andel män kandiderar nu jämfört med föregående val.

 

Lagtingskandidater efter kön och politisk gruppering 2019

Flera kandidater i skärgården, färre i Mariehamn och på landsbygden

Av kandidaterna bor 98 i Mariehamn och 125 på landsbygden, vilket i båda fall är färre än 2015. Skärgårdens 16 kandidater är däremot något flera än vid förra valet.

Det finns kandidater från alla kommuner. Efter Mariehamn har Jomala flest kandidater med närmare 40 och därefter följer Finström, Lemland och Saltvik med ett knappt tjugotal vardera. I förhållande till folkmängden har Sottunga och Kumlinge flest kandidater, medan Vårdö har den lägsta siffran. Såväl Mariehamn som landsbygden och skärgården har åtta kandidater per 1 000 invånare.

Av partierna har Centern och de Obundna den största geografiska spridningen med kandidater i tretton respektive tolv kommuner. Kandidaterna från Mariehamn, Finström och Jomala fördelar sig på alla åtta politiska grupperingar, medan sju grupper finns företrädda i Lemland.

 

Lagtingskandidater 2019 efter region och politisk gruppering

Jämfört med förra valet är könsfördelningen bland kandidaterna densamma i skärgården medan den har blivit ojämnare i Mariehamn och på landsbygden. Männen utgör majoritet i alla tre regioner, de är 68 procent av kandidaterna på landsbygden, 63 procent i skärgården och 60 procent i Mariehamn. Av kommunerna är det bara i Sund och Kumlinge som det kandiderar flera kvinnor än män.

Färre kandidater under 30 år

Över hälften av kandidaterna är mellan 40 och 60 år. En dryg femtedel är under 40 och en lika stor andel 60 år eller äldre. Den stora skillnaden mot förra valet är att antalet kandidater under 30 har halverats. Av de tolv kandidater som inte har fyllt 30 är två under 20 år. Medelåldern är nu 50,1 år jämfört med 48,5 år vid förra valet. Kvinnorna är i genomsnitt något yngre än männen, främst beroende på att det är män som dominerar stort i åldrarna 60 år och äldre. Av kandidaterna har 14 fyllt 70 år.

 

Lagtingskandidater efter kön och ålder 2019

Fem partier har kandidater under 30

De Obundna har den största andelen kandidater som har fyllt 60, nästan 40 procent, och även den högsta medelåldern. Av Centerns kandidater är närmare 30 procent 60 år eller äldre, medan Liberalerna ligger lägst med 10 procent. Hållbart initiativ har den lägsta medelåldern och den största andelen under 30, drygt 20 procent. Moderaterna, Ålands Framtid och Åländsk demokrati saknar kandidater under 30. Kandidater mellan 40 och 60 är i majoritet i de flesta partier. Mest dominerar denna åldersgrupp inom Moderaterna, där de utgör nästan 80 procent.

 

Lagtingskandidater efter parti och ålder 2019

Två av fem kandidater är födda utanför Åland

Av kandidaterna är 61 procent födda på Åland, 21 procent i Finland, 15 procent i Sverige eller övriga Norden och 3 procent utanför Norden. Jämfört med förra valet har andelen med Åland som födelseort minskat, medan en större del är födda i Sverige.

Andelen födda i Sverige är större bland kandidaterna än i befolkningen som helhet, medan de som är födda utanför Norden är underrepresenterade bland kandidaterna. Personer födda på Åland och i Finland är representerade bland kandidaterna ungefär i proportion till deras andel av invånarna. Av kvinnorna som kandiderar är hälften födda utanför Åland och av männen en tredjedel.

 

Lagtingskandidater efter kön och födelseort 2019

Av partierna har Åländsk demokrati och Socialdemokraterna den största andelen kandidater födda utanför Åland, över hälften. Hos Liberalerna, Hållbart initiativ och Moderaterna är andelen mellan 40 och 50 procent och hos Ålands Framtid, de Obunda och Centern runt 30 procent eller under.

Andelen födda utanför Åland är störst bland skärgårdens kandidater, drygt 60 procent. Bland kandidaterna från Mariehamn är andelen över 40 procent och hos landsbygdskandidaterna drygt 30 procent.

Drygt hälften är nya, fyra av fem kandiderar i båda val

Knappt hälften av kandidaterna eller 109 stycken kandiderade också vid valet 2015. Av dessa ställer nio nu upp för en annan grupp än förra valet. Av de lagtingsledamöter som valdes in 2015 kandiderar 20 för ytterligare en period. Störst andel nya kandidater har Hållbart initiativ och Åländsk demokrati, över två tredjedelar. Också hos de Obundna, Socialdemokraterna och Centern är över hälften av kandidaterna sådana om inte ställde upp 2015. En något större andel av männen än av kvinnorna är nya.

Största delen av kandidaterna ställer upp också i kommunalvalet, 195 personer eller drygt 80 procent. Andelen är lite högre för männen än för kvinnorna.

Mera uppgifter och flera diagram gällande lagtingskandidaterna finns i två excelfiler med valstatistik på ÅSUBs webbplats.

I databasen finns en tabell med detaljerad statistik om kandidaterna i de fyra senaste lagtingsvalen.

För partiförkortningar och annan information, se Beskrivning av statistiken.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax