Val

Lagtingskandidaterna 2023

Äldre kandidater och jämnare könsfördelning än vid förra lagtingsvalet

Antalet kandidater i årets lagtingsval är 205, vilket är 34 färre än vid valet 2019 och den minsta siffran sedan 1991. Männen minskade mest, med 31 personer och är nu 123 eller 60 procent av alla kandidater. Kvinnorna är 82, vilket är 3 färre än förra gången och 40 procent av samtliga. Vid föregående val var proportionerna mellan män och kvinnor 64–36.

Lagtingskandidater efter kön 1967-2023

Diagrammets innehåll framgår av texten i anslutning till diagrammet.

Helt jämn könsfördelning hos S och ÅF

Centern, Moderaterna, de Obundna, och Ålands Framtid har färre kandidater än 2019. Liberalerna och Socialdemokraterna har lika många, medan Hållbart initiativ som enda grupp har flera kandidater denna gång. Åländsk demokrati ställer inte alls upp vid årets val, men en ny lista med en kandidat, Jannik Svensson, har tillkommit (anges som J.S i diagram och tabell nedan).

Socialdemokraterna och Ålands Framtid har lika många kvinnor som män på sina listor. Hos övriga partier är männen flest. Störst är majoriteten hos de Obundna och Centern där två tredjedelar av kandidaterna är män. 

Jämfört med förra valet har Moderaterna, de Obundna, Ålands Framtid en betydligt jämnare könsfördelning bland kandidaterna. Liberalerna har en ojämnare fördelning och även hos Hållbart initiativ noteras en liten förändring i ojämnare riktning.

Lagtingskandidater efter kön och politisk gruppering 2023

Diagrammets innehåll framgår av texten i anslutning till diagrammet.

Ovanligt få kandidater i skärgården

Av kandidaterna bor 83 i Mariehamn, 106 på landsbygden och 11 i skärgården. Antalet är färre än 2019 i alla tre regioner. Därutöver kandiderar fem personer med hemort utanför Åland, två i Helsingfors och tre i Stockholm. Antalet kandidater i skärgården har inte varit så litet vid något tidigare val från 1967 och framåt, den period som den jämförbara statistiken omfattar. 

Två skärgårdskommuner saknar kandidater, Kökar och Sottunga. Läget var detsamma 2015, medan det fanns kandidater från alla kommuner 2019. Av kommunerna på landsbygden har Jomala klart flest kandidater eller 35. Därutöver är det bara i Finström, Lemland och Saltvik som det finns över 10 kandidater. 

I förhållande till folkmängden har Mariehamn flest kandidater av regionerna, 7,1 per 1 000 invånare, medan landsbygden ligger på 6,4 och i skärgården på 5,4. Av de enskilda kommunerna ligger Kumlinge och Lumparland högst med 13 respektive 11 kandidater per 1 000 invånare.

Av partierna har Centern den största geografiska spridningen med kandidater i tretton kommuner. Ålands Framtids kandidater fördelar sig på fem kommuner medan övriga partier representeras i mellan sju och nio kommuner. I Mariehamn, Jomala och Lemland finns det kandidater från alla sju politiska grupperingar, medan sex partier finns företrädda i Eckerö och Finström.

Lagtingskandidater efter region och politisk gruppering 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Färre kandidater under 50 år

Var sjätte kandidat är under 40 år, drygt en femtedel 40–49 år, över en tredjedel 50–59 år och var fjärde 60 år eller äldre. Jämfört med förra valet har antalet kandidater under 50 år minskat betydligt, medan de som har fyllt 50 är lika många. Statistik över kandidaternas ålder finns tillgänglig från och med 2007 och antalet kandidater under 50 år är det lägsta hittills under den perioden. Medelåldern är 51,6 år jämfört med 50,1 vid förra valet. Kvinnornas och männens genomsnittsålder är nu i stort sett densamma. Vid förra valet var kvinnorna yngre. I alla åldersgrupper är männen i majoritet. Kandidaterna under 30 är samtliga män och bland de 70 år fyllda är 11 av 13 kandidater män. 

Lagtingskandidater efter ålder 2007-2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Liberalerna och Socialdemokraterna har en något yngre profil på sina kandidater än övriga partier, lägst medelålder och störst andel under 40 år. Ålands Framtid och Hållbart initiativ har den högsta medelåldern och störst andel som har fyll 60 år. Kandidater mellan 40 och 60 är i majoritet i de flesta partier. 

Lagtingskandidaternas åldersfördelning efter parti 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Två av fem kandidater är födda utanför Åland

Av kandidaterna är 61 procent födda på Åland, 23 procent i Finland, 12 procent i Sverige eller övriga Norden och 4 procent utanför Norden. I förhållande till befolkningens sammansättning är de som kommer från utomnordiska länder underrepresenterade bland kandidaterna, även om andelen ökade något från förra valet. Av kvinnorna som kandiderar är hälften födda utanför Åland och av männen en tredjedel.

Lagtingskandidater efter kön och födelseort 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Av partierna har Ålands Framtid den största andelen kandidater födda utanför Åland, över hälften. Hos Hållbart initiativ, Socialdemokraterna och Liberalerna är andelen 50 procent eller strax under. Andelen födda utanför Åland är över 60 procent bland skärgårdens kandidater och omkring 40 procent på landsbygden och i Mariehamn.

Över hälften av kandidaterna ställde upp också 2019

Av årets lagtingskandidater ställde 114, eller 56 procent, upp också i valet 2019. Av dessa kandiderade 102 för samma parti vid förra valet och 12 för ett annat parti. Nya för detta val är 91 kandidater, 44 procent av alla. Andelen är lika stor för kvinnor och män. Störst andel nya kandidater har Hållbart initiativ med 80 procent och Socialdemokraterna med hälften. Av de lagtingsledamöter som valdes in 2019 kandiderar 21 för ytterligare en period.

Största delen av kandidaterna ställer upp också i kommunalvalet, 163 personer eller 80 procent. Andelen är lite högre för kvinnorna än för männen. 

Andel av lagtingskandidaterna som ställde upp också 2019 och som kandiderar också i kommunalvalet efter politisk gruppering 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mera uppgifter och flera diagram gällande lagtingskandidaterna finns i två excelfiler med valstatistik på ÅSUBs webbplats

I databasen finns en tabell med detaljerad statistik om kandidaterna i de fem senaste lagtingsvalen. 

För partiförkortningar och annan information, se Beskrivning av statistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax