Lärare 2017

Ökad behörighetsgrad på gymnasienivå

Vårterminen 2017 arbetar drygt 680 lärare inom den åländska utbildningen. Av dem finns 460 i grundskolan och närmare 160 på gymnasienivå (inklusive Ålands folkhögskola). Högskolan på Åland har 38 lärare som undervisar på yrkeshögskolenivå. De lärare som är anställda av Högskolan på Åland men jobbar inom sjöfartsutbildningen på gymnasienivå ingår i siffrorna för gymnasienivån. Inom övrig utbildning, d.v.s. på Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet, arbetar 32 lärare. I statistiken ingår förutom lärare också rektorer, föreståndare, utbildningsledare, elev- och studiehandledare, skolcoach samt elev- och studerandeassistenter.

Andelen män och åldern stiger med utbildningsnivån

Två tredjedelar av lärarkåren består av kvinnor. Störst är könsskillnaden i grundskolan, där över tre fjärdedelar av lärarna är kvinnor. Lågstadiet har ett betydligt större kvinnoöverskott än högstadiet, då 83 procent av lågstadielärarna är kvinnor medan samma sak gäller 66 procent av högstadielärarna. Andelen män stiger med utbildningsnivån. På gymnasienivå är 51 procent av lärarna män och på Högskolan är andelen drygt 68 procent, medan kvinnorna är i majoritet inom övrig utbildning.

 

Lärare i de åländska skolorna efter utbildningsnivå, kön och ålder 2017

Åldersfördelningen bland lärarna varierar också på de olika utbildningsnivåerna. I grundskolan ligger tyngdpunkten på 40–49-åringarna, men en ungefär lika stor andel av lärarna är yngre än 40 som äldre än 49 år. På gymnasienivå är över hälften av lärarna 50 år eller äldre och en tredjedel 40–49 år. Högskolan har inga lärare under 40 år och drygt 55 procent är i åldersgruppen 50–59 år. Inom övrig utbildning är också tyngdpunkten på 50–59-åringarna, men över en tredjedel är yngre än 50.

Behörighetsgraden ökade på gymnasienivå

Efter att ha ökat mellan 2005 och 2014, minskade behörighetsgraden bland grundskolelärarna och 2017 är 84 procent av lärarna på denna nivå behöriga. På gymnasienivå har utvecklingen varit motsatt med sjunkande behörighetsgrad från 70 procent 2005 till 64 procent 2011, men därefter har graden stigit till nuvarande 90 procent.

 

Andel behöriga lärare i grundskolan och på gymnasienivå 2005-2017, procent

I grundskolan är över 90 procent av klasslärarna, speciallärarna, lektorerna och rektorerna behöriga, medan andelen är betydligt lägre när det gäller timlärarna. Alla som har biologi, geografi, kemi, historia, samhällslära eller religion som huvudsakligt undervisningsämne är behöriga, liksom över 90 procent av de som har matematik, klassundervisning eller slöjd. På gymnasienivå är alla rektorer, utbildningsledare, speciallärare och studiehandledare behöriga och dessutom 98 procent av lektorerna. Över nio tiondelar är behöriga av de som främst undervisar inom kärnämnen, social-, hälso- och idrottsområdet samt turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

Nästan fyra femtedelar av Högskolans lärare har utbildat sig i Finland

Av de behöriga lärarna inom åländsk utbildning har 52 procent utbildat sig i Finland, vilket är på samma nivå som 2014. Andelen lärare med Finland som examensland har dock minskat något i grundskolan och är nu 43 procent. På gymnasienivå har 65 procent av de behöriga lärarna utbildat sig i Finland. Högst är andelen i Högskolan, närmare 80 procent. Om man ser på hela den behöriga lärarkåren har 46 procent utbildat sig i Sverige och drygt 2 procent i något annat land än Finland eller Sverige.

 

Lärare efter utbildningsnivå och examensland 2017

En tiondel av lärarna är vikarier

Nästan 58 procent av lärarna har en ordinarie tillsvidareanställning. Andelen har dock minskat sedan 2014. Samtidigt har andelen vikarier ökat något och en tiondel av lärarna har ett vikariat. Jämfört med 2005 är en mindre andel av lärarna visstidsanställda i dag, en minskning från 30 till 25 procent. På gymnasienivå är en tredjedel av lärarna visstidsanställda, vilket är en högre andel än i grundskolan och Högskolan. Störst är andelen dock inom övrig utbildning där över 40 procent av lärarna har en visstidsanställning.

 

Lärare efter anställningsförhållande 2005-2017

Mera information om den åländska lärarkåren finns i exceltabeller och databaser samt i statistikmeddelandet Lärare 2017 som finns tillgängligt i pdf-format nedan. 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax