Lärare 2020

Statistikmeddelandet om lärarna på Åland 2020 finns att tillgå i pdf-format längst ner på denna sida. Först presenteras huvudsakliga resultat.

Den åländska lärarkåren omfattar drygt 740 personer vårterminen 2020. I grundskolan arbetar nästan 520 lärare och på gymnasienivå (inklusive Ålands folkhögskola) ungefär 160 stycken. Högskolan på Åland har 37 lärare på yrkeshögskolenivå. Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet i Mariehamn, vilka hör till övrig utbildning, har sammanlagt 29 lärare.

Över två tredjedelar av lärarna är kvinnor, men könsfördelningen varierar på de olika utbildningsnivåerna. I grundskolan är de kvinnliga lärarna i stor majoritet medan männen överväger i Högskolan. På gymnasienivå är könsfördelningen relativt jämn. Högskolan har de äldsta lärarna, medan grundskolans lärare generellt är yngst.

Lärarstatistiken omfattar lärare, rektorer, föreståndare, utbildningsledare, elev- och studiehandledare, skolcoach samt elev- och studerandeassistenter. Statistiken publicerades för första gången i sin nuvarande form 2005 och tas fram med tre års mellanrum.

 

Lärare efter utbildningsnivå, kön och ålder 2020. Utförligare beskrivning i löpande text.

Behörighetsgraden på gymnasienivå sjönk betydligt i jämförelse med 2017

Efter att ha ökat mellan 2005 och 2014, minskade behörighetsgraden bland grundskolelärarna och 2020 är 83 procent av lärarna på denna nivå behöriga. I jämförelse med 2014 är det framförallt de heltidsanställda timlärarnas behörighetsgrad som minskat. På gymnasienivå sjönk behörighetsgraden först från 70 procent 2005 till 64 procent 2011, för att därefter öka till 90 procent 2017. Sedan dess har behörighetsgraden åter sjunkit och är nu nere på 75 procent. Andelen behöriga har minskat för samtliga typer av lärare på gymnasienivå, förutom timlärarna i bisyssla. Utöver detta så har en minskningen av lektorer, som i regel har en ganska hög behörighetsgrad, och en ökningen av timlärare i huvudsyssla, som istället generellt har en lägre behörighetsgrad, bidragit till nedgången av andelen behöriga.

 

Andel behöriga lärare i grundskolan och på gymnasienivå 2005-2020. Utförligare beskrivning i löpande text.

Kraftig ökning av elevassistenter i grundskolan

Sedan 2005 har antalet lärare i grundskolan ökat med nästan 40 procent, från under 400 stycken till över 500 år 2020. En stor del av ökningen beror på att elevassistenterna och timlärarna blivit fler. Elevassistenterna har nästan blivit 100 fler sedan 2005 och är nu lika många som klasslärarna, medan timlärarna ökat med ungefär 40 stycken. För övriga utbildningsnivåer har antalet lärare varit ungefär detsamma sedan 2005.

 

Lärare i grundskolan efter huvudsaklig uppgift 2005-2020. Utförligare beskrivning i löpande text.

En majoritet av lärarna på Åland är nu utbildade i Sverige

Av de behöriga lärarna inom åländsk utbildning har 46 procent utbildat sig i Finland, vilket är mindre än 2017 då andelen uppgick till 52 procent. Under samma period har andelen lärare som är utbildade i Sverige ökat från 46 till 51 procent. Förändringen kan i huvudsak härledas till att antalet lärare på gymnasienivå med Finland som examensland har minskat till förmån för utbildade i Sverige. Med strax över 70 procent, är andelen utbildade i Finland högst i Högskolan, denna andel har dock också sjunkit i jämförelse med 2017.

 

Lärare efter utbildningsnivå och examensland 2020. Utförligare beskrivning i löpande text.

Mer statistik om lärarna på Åland finns här.

Hela statistikmeddelandet finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax