Löner inom den privata sektorn 2001

Ålands statistik- och utredningsbyrå presenterar i denna rapport lönestatistik över större delen av det landbaserade åländska näringslivet samt den åländska sjöfarten. Den offentliga sektorn ingår över huvud taget inte, varken i de landbaserade näringarna eller i de sjöbaserade. Rapportens huvudsakliga fokus ligger på lönenivån samt dess utveckling. Dessutom redovisas de relativa löneskillnaderna män och kvinnor emellan. För timavlönade har månadsinkomsten samlats in för ett kvartal (4:e kvartalet 2001), medan uppgifter för anställda med regelbunden arbetstid gäller oktober månad 2001. Sammanlagt omfattar undersökningen 285 företag med 4 879 anställda.

Löneutvecklingen mellan 1999 och 2001 har varit positiv inom samtliga branscher. För heltidsanställd personal har den genomsnittliga ordinarie förtjänsten stigit med 20 procent, och den genomsnittliga totalförtjänsten stigit med 21,5 procent. För heltidsanställd operativ personal har den genomsnittliga totalförtjänsten stigit med 17,4 procent. Ökningen har varit snabbare för män än för kvinnor, den genomsnittliga totalförtjänsten har stigit med 24,5 procent för männen och 15,5 procent för kvinnorna.

De högsta månadsinkomsterna för heltidsanställda finns inom branscherna energi- och vattenförsörjning samt finansiering och försäkring. Om man enbart jämför olika branschers operativa personal finns de högsta ordinarie månadsinkomsterna inom branscherna energi- och vattenförsörjning samt företagstjänster. En jämförelse av de heltidsanställdas totalförtjänst visar att kvinnornas löner är 20,6 procent lägre än männens löner. Kvinnornas genomsnittliga arbetstid är dock också 4,2 procent kortare än männens. Det går dock inte att fastställa i hur hög grad kvinnor och män har olika lön trots att de utför samma arbete, eftersom arbetsuppgifterna och de kvalifikationer de kräver kan variera också inom de olika yrkesgrupperna inom en bransch. Dessutom inverkar även eventuellt ålderstilläggen på lönerna.

Vid en jämförelse av samtliga anställdas totala timlöner har kvinnorna 18,8 procent lägre timlön än männen. Den mest jämlika branschen i detta avseende tycks vara hotell- och restaurangbranschen, där kvinnornas genomsnittliga totala timlöner är endast 4,7 procent lägre än männens. I några få fall förekommer även högre lön för kvinnorna än männen, detta gäller för servicepersonal inom handel samt administrativ personal inom övriga tjänster.

När det gäller sjölönerna finns den ingen könsskillnad i löneavtalen, utan löneskillnaderna som kan utläsas ur materialet borde bero på ålderstillägget. Inom frakttrafiken motsvarar kvinnornas löner 77 procent av männens, och inom passagerartrafiken 84 procent av männens.

Närmare upplysningar om rapporten ger statistiker Jonas Karlsson (tel 25494) eller ekonom/statistiker Jouko Kinnunen (tel 25494).

Vill Du läsa hela meddelandet klicka här.