Löner inom den privata sektorn 2002

Undersökningen i den här rapporten omfattar den privata sektorn, både landbaserade näringar och sjöfart. I de landbaserade näringarna ingår 296 företag, med sammanlagt 5 127 anställda. Sjöfarten omfattar samtliga åländska rederiers på Åland registrerade fartyg, med cirka 3 000 anställda.

Medelmånadslönen 2 151 euro inom de landbaserade näringarna
Bland de heltidsanställda var ordinarie månadsinkomsten för männen 2 308 euro och för kvinnorna 1 883 euro. Den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg m.m., var för männen 2 538 euro och för kvinnorna 2 017 euro. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en relativt låg nivå om man jämför med männens månadsinkomster. Kvinnans ordinarie månadsinkomst motsvarar i genomsnitt 82 procent av mannens, medan kvinnans totala månadsinkomst i genomsnitt motsvarar 79 procent av mannens.

De genomsnittliga månatliga löneinkomsterna har ökat mellan åren 2001 och 2002. Den ordinarie månadsinkomsten har ökat med 1,8 procent, medan den totala har ökat med 6,4 procent. Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten har ökat snabbare procentuellt för kvinnorna än för männen. I euro och cent har dock männens genomsnittliga månatliga löneinkomster ökat mer än kvinnornas.

Medelmånadslönen 2 563 euro inom sjöfarten
Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var för män 2 785 euro, och för kvinnor 2 238 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen för männen 2 744 euro och för kvinnorna 2 243 euro. Inom frakttrafiken var medellönen för männen 2 930 euro och för kvinnorna 1 930 euro. Löneskillnaderna ligger på en nivå som liknar situationen för landbaserad inkomst, kvinnornas löner motsvarar 80 procent av männens. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner 82 procent av männens. Inom frakttrafiken motsvarar kvinnornas löner endast 66 procent av männens. Den största orsaken till denna löneskillnad är att det finns väldigt få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl).

Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten sjunkit med 4,1 procent det senaste året. Orsaken till de minskade medellönerna är troligen det kollektivavtal som förhandlades fram mellan redarföreningarna och Sjömans-Unionen våren 2001. Inom passagerartrafiken sjönk lönerna med i genomsnitt 5,6 procent, medan lönerna steg med 4,9 procent inom frakttrafiken.

Vill Du läsa hela meddelandet klicka här.