Löner inom den privata sektorn 2004

Undersökningen i den här rapporten omfattar den privata sektorn, både landbaserade näringar och sjöfart. I de landbaserade näringarna ingår 268 företag, med sammanlagt 4 791 anställda. Sjöfarten omfattar samtliga åländska rederiers på Åland registrerade fartyg, med cirka 3 300 anställda.

Medelmånadslönen 2 379 euro inom de landbaserade näringarna
Bland de heltidsanställda var ordinarie månadsinkomsten för männen 2 561 euro och för kvinnorna 2 046 euro. Den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg m.m., var för männen 2 788 euro och för kvinnorna 2 183 euro. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en relativt låg nivå om man jämför med männens månadsinkomster. Kvinnans ordinarie månadsinkomst motsvarar i genomsnitt 80 procent av mannens, medan kvinnans totala månadsinkomst i genomsnitt motsvarar 78 procent av mannens.

De genomsnittliga månatliga löneinkomsterna har ökat mellan åren 2002 och 2004 . Den ordinarie månadsinkomsten har ökat med 10,6 procent, medan den totala har ökat med 9,7 procent. Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten har ökat snabbare för männen än för kvinnorna. Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med cirka 0,6 procent från oktober 2002 till oktober 2004) blir löneökningen mindre. Den reella löneökningen blir då 10 procent för den ordinarie månadsinkomsten och 9,1 procent för den totala månadsinkomsten.

Medelmånadslönen 2 701 euro inom sjöfarten
Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var för män 2 927 euro, och för kvinnor 2 343 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen för männen 2 866 euro och för kvinnorna 2 346 euro. Inom frakttrafiken var medellönen för männen 3 110 euro och för kvinnorna 2 175 euro. Löneskillnaderna ligger på en nivå som liknar situationen för landbaserad inkomst. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner 82 procent av männens. Inom frakttrafiken motsvarar kvinnornas löner endast 70 procent av männens. Den största orsaken till denna löneskillnad är att det finns väldigt få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner 80 procent av männens.

Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 5,4 procent mellan år 2002 och 2004. Inom passagerartrafiken ökade lönerna med i genomsnitt 4,7 procent, medan lönerna steg med 6,4 procent inom frakttrafiken.

Hela publikationen kan du läsa här.