Löner inom den privata sektorn 2006

Undersökningen i den här rapporten omfattar den privata sektorn, både landbaserade näringar och sjöfart. I de landbaserade näringarna ingår 276 företag, med sammanlagt 5 133 anställda. Sjöfarten omfattar samtliga åländska rederiers på Åland registrerade fartyg, med cirka 2 800 anställda.

Medelmånadslönen 2 534 euro inom de landbaserade näringarna
Bland de heltidsanställda var ordinarie månadsinkomsten för männen 2 711 euro och för kvinnorna 2 200 euro. Den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg m.m., var för männen 2 935 euro och för kvinnorna 2 314 euro. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en relativt låg nivå om man jämför med männens månadsinkomster. Kvinnans ordinarie månadsinkomst motsvarar i genomsnitt 81 procent av mannens, medan kvinnans totala månadsinkomst i genomsnitt motsvarar 79 procent av mannens.

De genomsnittliga månatliga löneinkomsterna har ökat mellan åren 2004 och 2006 . Den ordinarie månadsinkomsten har ökat med 6,5 procent, medan den totala har ökat med 9,6 procent. Den genomsnittliga månatliga totalförtjänsten har ökat snabbare för männen än för kvinnorna. Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med cirka 2,3 procent från oktober 2004 till oktober 2006) blir löneökningen mindre. Den reella löneökningen blir då 4,2 procent för den ordinarie månadsinkomsten och 7,3 procent för den totala månadsinkomsten.

Medelmånadslönen 2 857 euro inom sjöfarten
Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var för män 3 085 euro, och för kvinnor 2 492 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen för männen 3 031 euro och för kvinnorna 2 493 euro. Inom frakttrafiken var medellönen för männen 3 271 euro och för kvinnorna 2 475 euro. Löneskillnaderna ligger på en nivå som liknar situationen för landbaserad inkomst. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner 82 procent av männens. Inom frakttrafiken motsvarar kvinnornas löner endast 76 procent av männens. Den största orsaken till denna löneskillnad är att det finns väldigt få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner 81 procent av männens. Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 5,8 procent mellan år 2004 och 2006.

Hela rapporten kan du läsa här.