Löner inom den privata sektorn 2008

Den ordinarie medelmånadslönen 2 819 euro inom de landbaserade näringarna

Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 2 819 euro och den totala månadsinkomsten 2 971 euro. För männen var den ordinarie månadsinkomsten 3 029 euro och för kvinnorna 2 432 euro. Den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, var för männen 3 202 euro och för kvinnorna 2 544 euro. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en relativt låg nivå om man jämför med männens månadsinkomster. Kvinnans ordinarie månadsinkomst motsvarar i genomsnitt 80 procent av mannens, medan kvinnans totala månadsinkomst i genomsnitt motsvarar 79 procent av mannens.

De genomsnittliga månatliga löneinkomsterna har ökat mellan åren 2006 och 2008 . Den ordinarie månadsinkomsten har ökat med 11,3 procent (ca 5,5 procent per år), medan den totala har ökat med 9,3 procent. Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med cirka 6,5 procent från oktober 2006 till oktober 2008) blir löneökningen betydligt mindre. Den reella löneökningen blir då 4,8 procent för den ordinarie månadsinkomsten och 2,8 procent för den totala månadsinkomsten.

Medelmånadslönen 3 300 euro inom sjöfarten

Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var för män 3 539 euro, och för kvinnor 2 903 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen för männen 3 470 euro och för kvinnorna 2 899 euro. Inom frakttrafiken var medellönen för männen 3 762 euro och för kvinnorna 3 095 euro. Löneskillnaderna ligger på en nivå som är något mer jämställd än för de landanställda. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner 84 procent av männens, och inom frakttrafiken 82 procent av männens. Den största orsaken till denna löneskillnad är att det finns väldigt få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner 82 procent av männens. Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 15,5 procent mellan år 2006 och 2008 (ca 7,5 procent per år).

För att läsa hela rapporten, klicka här.