Löner inom den privata sektorn 2010

Den ordinarie medelmånadslönen 3 003 euro inom de landbaserade näringarna

Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 3 003 euro och den totala månadsinkomsten 3 118 euro. För männen var den ordinarie månadsinkomsten 3 170 euro och för kvinnorna 2 697 euro. Den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, var för männen 3 308 euro och för kvinnorna 2 770 euro. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en låg nivå jämfört med männens månadsinkomster, men skillnaderna har minskat sedan senaste undersökningen. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarar i genomsnitt 85 procent av männens, medan kvinnornas totala månadsinkomst i genomsnitt motsvarar 84 procent av männens. Lönerelationerna har förbättrats väsentligt sedan senaste undersökningen (år 2008) då relationerna var 80 procent för ordinarie månadsinkomsten och 79 procent för totala månadsinkomsten.

Högsta genomsnittliga totalförtjänsten finns i branschen finansiering och försäkring, både för kvinnorna (3 293 euro) och männen (4 595 euro). Skillnaderna mellan kvinnornas och männens lön var även störst i denna bransch. Lägsta genomsnittliga totalförtjänsterna finns för kvinnorna i branschen handel (2 317 euro) och för männen i branschen hotell- och restaurangverksamhet (2 593 euro). Minsta löneskillnaderna fanns i branschen byggverksamhet. 

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2010
 Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2010

Den ordinarie månadsinkomsten har ökat med 6,5 procent sedan år 2008 (ca 3,2 procent per år), medan den totala har ökat med 4,9 procent. Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med cirka 1,8 procent från oktober 2008 till oktober 2010) blir löneökningen mindre. Den reella löneökningen blir då 4,8 procent för den ordinarie månadsinkomsten och 3,2 procent för den totala månadsinkomsten.

Medelmånadslönen 3 482 euro inom sjöfarten

Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var för män 3 742 euro, och för kvinnor 3 020 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen för männen 3 631 euro och för kvinnorna 3 016 euro. Inom frakttrafiken var medellönen för männen 3 989 euro och för kvinnorna 3 163 euro. Löneskillnaderna år 2010 ligger på en nivå som är något mindre jämställd än för de landanställda. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner 83 procent av männens, och inom frakttrafiken 79 procent av männens. En trolig orsak till denna löneskillnad är att det finns få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner 81 procent av männens. Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 5,5 procent mellan år 2008 och 2010 (ca 2,7 procent per år).

Figur: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2010 efter kön
 Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2010 efter kön

I figuren ovan illustreras löneutvecklingen mellan år 2002 och 2010 för kvinnor och män inom den privata sektorn (både landlöner och sjölöner). Diagrammet visar att utvecklingen är liknande både på land och till sjöss, men att sjölönerna konsekvent är högre än landlönerna.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

 Publicerad: 6 oktober 2011

Frågor om lönestatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)