Löner inom den privata sektorn 2012

Den ordinarie medelmånadslönen 3.139 euro inom de landbaserade näringarna

Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 3.139 euro och den totala månadsinkomsten 3.284 euro. För männen var den ordinarie månadsinkomsten 3.331 euro och för kvinnorna 2.781 euro. Den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, var för männen 3.497 euro och för kvinnorna 2.886 euro. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en låg nivå jämfört med männens månadsinkomster. Både kvinnornas ordinarie och totala månadsinkomst motsvarade år 2012 i genomsnitt 83 procent av männens. Lönerelationerna var år 2012 något lägre än i den senaste undersökningen (år 2010) då relationerna var 85 procent för ordinarie månadsinkomsten och 84 procent för totala månadsinkomsten.

Högsta genomsnittliga totalförtjänsten finns i branschen finansiering och försäkring, både för kvinnorna (3.597 euro) och männen (5.018 euro). Skillnaderna mellan kvinnornas och männens lön var även störst i denna bransch. Lägsta genomsnittliga totalförtjänsterna finns för kvinnorna i branschen handel (2.394 euro) och för männen i branschen hotell- och restaurangverksamhet (2.800 euro). Minsta löneskillnaderna fanns i branschen hotell- och restaurangverksamhet

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2012
 Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2012 

Den ordinarie månadsinkomsten har ökat med drygt 4,5 procent sedan år 2010 (ca 2,2 procent per år), medan den totala månadsinkomsten har ökat med ca 5,3 procent (ca 2,6 procent per år). Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med hela 6,3 procent från oktober 2010 till oktober 2012) leder det till att den reella förändringen blir en löneminskning. Den reella löneminskningen blir då ca -1,7 procent för den ordinarie månadsinkomsten och ca -0,9 procent för den totala månadsinkomsten.  

Medelmånadslönen 3.695 euro inom sjöfarten

Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var år 2012 i genomsnitt 3 695 euro, för män var den 3 969 euro, och för kvinnor 3 201 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen 3 554 euro, för männen var den 3 826 euro och för kvinnorna 3 194 euro. Inom frakttrafiken var medellönen i genomsnitt 4 288 euro, för männen var den 4 331 euro och för kvinnorna 3 458 euro. Löneskillnaderna år 2012 ligger på en nivå som är ungefär samma som för de landanställda. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner 83 procent av männens, och inom frakttrafiken 80 procent av männens. En trolig orsak till denna löneskillnad är att det finns få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner 81 procent av männens. Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 6,1 procent mellan år 2010 och 2012 (ca 3,0 procent per år). Beaktat inflationen så blir det en reell löneminskning mellan år 2010 och år 2012 (med ca 0,2 procent).

Figur: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2012 efter kön
 Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2012 efter kön

I figuren ovan illustreras löneutvecklingen mellan år 2002 och 2012 för kvinnor och män inom den privata sektorn (både landlöner och sjölöner). Diagrammet visar att utvecklingen är liknande både på land och till sjöss, men att sjölönerna konsekvent är högre än landlönerna.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om lönestatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)