Löner inom den privata sektorn 2014

Den ordinarie medelmånadslönen 3.307 euro inom de landbaserade näringarna

Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 3.307 euro och den totala månadsinkomsten 3.409 euro. För männen var den ordinarie månadsinkomsten 3.490 euro och för kvinnorna 2.950 euro. Den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, var för männen 3.605 euro och för kvinnorna 3.030 euro. I tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd personal i privata sektorn oktober 2014 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställda efter yrkesgrupp och kön. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en låg nivå jämfört med männens månadsinkomster. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarade år 2014 i genomsnitt 85 procent av männens, medan deras totala månadsinkomst motsvarade ca 84 procent av männens. Lönerelationerna var år 2014 något jämnare än i den senaste undersökningen (år 2012) då relationerna var 83 procent för både den ordinarie månadsinkomsten och den totala månadsinkomsten.

Presentation: Lönerelationerna mellan kvinnor och män

Högsta genomsnittliga totalförtjänsten finns i branschen finansiering och försäkring, både för kvinnorna (3.486 euro) och männen (5.188 euro). Skillnaderna mellan kvinnornas och männens lön var även störst i denna bransch. Lägsta genomsnittliga totalförtjänsterna finns i branschen handel, både för kvinnorna (2.543 euro) och för männen (2.942 euro). Minsta löneskillnaderna fanns i branschen hotell- och restaurangverksamhet. Närmare två tredjedelar av de heltidsanställda finns i yrkesgruppen operativ personal, i tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd operativ personal i privata sektorn oktober 2014 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställd operativ personal efter branschgruppering och kön.

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2014
 Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2014

Den ordinarie månadsinkomsten har ökat med drygt 5,3 procent sedan år 2012 (ca 2,6 procent per år), medan den totala månadsinkomsten har ökat med ca 5,0 procent (ca 2,5 procent per år). Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med cirka 1,4 procent från oktober 2012 till oktober 2014) blir löneökningen lite mindre. Den reella förändringen blir då en ökning med 3,9 procent för den ordinarie månadsinkomsten och en ökning med ca 3,6 procent för den totala månadsinkomsten.

Medelmånadslönen 3.786 euro inom sjöfarten

Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var år 2014 i genomsnitt 3.786 euro, för män var den 4.042 euro, och för kvinnor 3.345 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen 3.640 euro, för männen var den 3.863 euro och för kvinnorna 3.339 euro. Inom frakttrafiken var medellönen i genomsnitt 4.583 euro, för männen var den 4.629 euro och för kvinnorna 3.655 euro. Löneskillnaderna år 2014 ligger på en nivå som är ungefär samma som för de landanställda. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner drygt 86 procent av männens, och inom frakttrafiken ca 79 procent av männens. En trolig orsak till denna löneskillnad är att det finns få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner knappt 83 procent av männens. Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 2,5 procent mellan år 2012 och 2014 (ca 1,2 procent per år). Beaktat inflationen så blir löneökningen mellan år 2012 och år 2014 endast ca 1,1 procent. I figuren nedan illustreras löneutvecklingen mellan år 2002 och 2014 för kvinnor och män inom den privata sektorn (både landlöner och sjölöner). Diagrammet visar att utvecklingen är liknande både på land och till sjöss, men att sjölönerna konsekvent är högre än landlönerna.

Figur: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2014 efter kön
 Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2014 efter kön

Rapporten Löner inom den privata sektorn 2014 täcker in större delen av det åländska näringslivet, en omfattande del för det landbaserade näringslivet samt en mindre del för sjöfarten. Den offentliga sektorn ingår inte, varken i de landbaserade näringarna eller i de sjöbaserade. En jämförelse av den genomsnittliga totalförtjänsten inom både den privata och den offentliga sektorn finns i tabellen genomsnittlig totalförtjänst 2002-2014. Lönestatistik över den offentliga sektorn publiceras i separata rapporter, samtliga publicerade rapporter inom ämnet lönestatistik finns på vår hemsida. Längre tidsserier med lönestatistik finns att tillgå i våra databaser, både för den privata och den offentliga sektorn.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om lönestatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)