Löner inom den privata sektorn 2018

Den ordinarie medelmånadslönen 3 440 euro inom de landbaserade näringarna

Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 3 440 euro och den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid och tillägg med mera, 3 595 euro. För männen var den ordinarie månadsinkomsten 3 613 euro och för kvinnorna 3 114 euro. Den totala månadsinkomsten var för männen 3 783 euro och för kvinnorna 3 242 euro. I tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd personal i privata sektorn oktober 2014–2018 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställda efter yrkesgrupp och kön. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en låg nivå jämfört med männens månadsinkomster. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarade år 2018 i genomsnitt 86 procent av männens och deras totala månadsinkomst motsvarade även den ca 86 procent av männens. Lönerelationerna var år 2018 något jämnare än 2016, relationerna var då 84 procent för ordinarie månadsinkomst och 83 procent för den totala månadsinkomsten.

Den ordinarie månadsinkomsten har ökat med 4,7 procent sedan år 2016 (ca 2,3 procent per år), medan den totala månadsinkomsten har ökat med 5,4 procent (ca 2,7 procent per år). Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med cirka 3,4 procent från oktober 2016 till oktober 2018) blir löneminskningen mindre. Den reella förändringen blir då en ökning med 1,3 procent för den ordinarie månadsinkomsten och en minskning med ca 2,0 procent för den totala månadsinkomsten.

Lönerelationerna mellan kvinnor och män

Högsta genomsnittliga totalförtjänsten finns i branschen finansiering och försäkring, både för kvinnorna (4 220 euro) och männen (5 989 euro). Skillnaderna mellan kvinnornas och männens lön var även störst i denna bransch. Lägsta genomsnittliga totalförtjänsterna finns för kvinnor i branschen handel (2 593 euro) och för männen i branschen hotell- och restaurangverksamhet (2 955 euro). Minsta löneskillnaderna mellan kvinnor och män fanns i branschen hotell- och restaurangverksamhet. Nästan tre fjärdedelar av de heltidsanställda finns i yrkesgruppen operativ personal. I tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd operativ personal i privata sektorn oktober 2014-2018 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställd operativ personal efter branschgruppering och kön.

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2018

Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2018

 

Medelmånadslönen 3 916 euro inom sjöfarten

Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var år 2018 i genomsnitt 3 916 euro, för män var den 4 163 euro, och för kvinnor 3 496 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen 3 805 euro, för männen var den 4 024 euro och för kvinnorna 3 492 euro. Inom frakttrafiken var medellönen i genomsnitt 4 810 euro, för männen var den 4 855 euro och för kvinnorna 3 847 euro. Löneskillnaderna år 2018 ligger på en nivå som är ungefär samma som för de landanställda. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner drygt 87 procent av männens, och inom frakttrafiken ca 79 procent av männens. En trolig orsak till denna löneskillnad är att det finns få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). När det gäller all sjötrafik motsvarar kvinnornas löner 84 procent av männens. Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 2,9 procent mellan år 2016 och 2018 (ca 1,5 procent per år). Beaktat inflationen så blir löneskillnaden mellan år 2016 och år 2018 ca -0,4 procent.

I figuren nedan illustreras löneutvecklingen mellan år 2002 och 2018 för kvinnor och män inom den privata sektorn (både landlöner och sjölöner). Diagrammet visar att utvecklingen är liknande både på land och till sjöss, men att sjölönerna konsekvent är högre än landlönerna.

Figur 2: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2018 efter kön

Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002-2018 efter kön

Rapporten Löner inom den privata sektorn 2018 täcker in större delen av det åländska näringslivet, en omfattande del för det landbaserade näringslivet samt en mindre del för sjöfarten. Den offentliga sektorn ingår inte. En jämförelse av den genomsnittliga totalförtjänsten inom både den privata och den offentliga sektorn finns i tabellen genomsnittlig totalförtjanst 2002-2018. Lönestatistik över den offentliga sektorn publiceras i separata rapporter, samtliga publicerade rapporter inom ämnet lönestatistik finns på vår hemsida. Längre tidsserier med lönestatistik finns att tillgå i våra databaser, både för den privata och den offentliga sektorn.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax