Löner inom den privata sektorn 2022

Medelmånadslönen för ordinarie arbetstid 3 761 euro inom de landbaserade näringarna

Bland de heltidsanställda var den genomsnittliga månadsinkomsten för ordinarie arbetstid 3 761 euro och den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid och tillägg med mera, 3 888 euro. För männen var den genomsnittliga ordinarie månadsinkomsten 3 921 euro och för kvinnorna 3 479 euro. Den totala månadsinkomsten var för männen 4 077 euro och för kvinnorna 3 555 euro. I tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd personal i privata sektorn september 2014–2022 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställda efter yrkesgrupp och kön. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster ligger på en lägre nivå än männens månadsinkomster. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarade år 2022 i genomsnitt 89 procent av männens och deras totala månadsinkomst motsvarade 87 procent av männens. Lönerelationerna var år 2022 var på samma nivå som 2020, relationerna var även då 89 procent för ordinarie månadsinkomst och 87 procent för den totala månadsinkomsten.

Månadsinkomsten för den ordinarie arbetstiden har ökat med 5,6 procent sedan år 2020 (ca 2,8 procent per år), medan den totala månadsinkomsten har ökat med 5,5 procent (ca 2,7 procent per år). Observera att i den här undersökningen har inflationen inte beaktats i de diagram och tabeller där löneutvecklingen presenteras. Om man beaktar inflationen (konsumentpriserna steg med cirka 11,9 procent från oktober 2020 till oktober 2022) blir förändringen istället en minskning. Den reella förändringen blir då ca -5,6 procent för den genomsnittliga månadsinkomsten för ordinarie arbetstid och -5,7 procent för den totala månadsinkomsten.

Medianlönen för ordinarie arbetstid 3 253 euro

Den genomsnittliga lönen ger inte en heltäckande bild av löneläget eftersom den inte visar variationen i löntagarnas löner. Medianlönen kännetecknas av att 50 procent av observationerna finns under medianvärdet och 50 procent ligger över medianvärdet. Medianen för månadsinkomsten för ordinarie arbetstid bland de heltidsanställda landbaserade näringarna var 3 253 euro per månad. För kvinnorna var medianlönen 3 085 euro medan medianlönen för männen var 3 346 euro. Kvinnornas medianlön motsvarade år 2022 i genomsnitt 92 procent av männens. Medianlönen för ordinarie arbetstid är betydligt lägre än den genomsnittliga lönen vilket tyder på att lönespridningen är skev mot högre inkomster. Det vill säga att det finns fler personer med avsevärt högre inkomster än medianen än det finns personer med avsevärt lägre inkomster.

År 2020 var medianlönen 3 064 euro. Mellan år 2020 och år 2022 har alltså medianlönen för ordinarie arbetstid ökat med 6,2 procent (ca 3,0 procent per år). Om man beaktar inflationen blir den reella förändringen en minskning med 5,2 procent för medianlönen.

Lönerelationerna mellan kvinnor och män

Högsta genomsnittliga totalförtjänsten finns i branschen finansiering och försäkring, både för kvinnorna (4 492 euro) och männen (5 844 euro). Kvinnornas genomsnittliga totalförtjänst motsvarar i denna bransch ca 77 procent av mannens. Lägsta genomsnittliga totalförtjänsterna finns både för kvinnor (2 823 euro) och män (3 293 euro) i branschen handel. Minsta löneskillnaderna mellan kvinnors och mäns totalförtjänst fanns i branschen byggverksamhet. Totalt sett har männen högre förtjänst för ordinarie arbetstid och totalförtjänst inom samtliga branscher.

Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2022
Figur 1: Genomsnittlig totalförtjänst efter bransch och kön år 2022Källa: ÅSUB lönestatistik

Över tre fjärdedelar av de heltidsanställda finns i yrkesgruppen operativ personal. I tabellen genomsnittlig ordinarie månadslön för heltidsanställd operativ personal i privata sektorn september 2014–2022 redovisas medelmånadslönen för heltidsanställd operativ personal efter branschgruppering och kön.

Medelmånadslönen 3 794 euro inom sjöfarten

Den genomsnittliga månatliga löneinkomsten inom sjöfarten var 3 794 euro år 2022, för män var den 4 137 euro och för kvinnor 3 170 euro. Inom passagerartrafiken var medellönen 3 586 euro, för männen var den 3 881 euro och för kvinnorna 3 142 euro. Inom frakttrafiken var medellönen i genomsnitt 5 166 euro, för männen var den 5 208 euro och för kvinnorna 4 475 euro. Inom passagerartrafiken motsvarar kvinnornas löner 81 procent av männens, och inom frakttrafiken 86 procent av männens. När det gäller all sjötrafik så motsvarar kvinnornas löner nästan 77 procent av männens. En trolig orsak till denna löneskillnad är att det finns få kvinnor på de bättre betalda posterna (till exempel befäl). Inom sjöfarten har den genomsnittliga månatliga löneinkomsten ökat med 6,0 procent mellan år 2020 och 2022 (ca 2,9 procent per år). Beaktat inflationen så blir löneförändringen mellan år 2020 och år 2022 en minskning med 6,0 procent.  

Löneutveckling

I figuren nedan illustreras löneutvecklingen mellan år 2002 och 2022 för kvinnor och män inom den privata sektorn (både landlöner och sjölöner). Under år 2020 påverkades sjöfarten kraftigt av den då rådande pandemin.

Figur 2: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002–2022 efter kön
Figur 2: Den genomsnittliga totalförtjänsten år 2002–2022 efter kön

Not: Uppgifterna för sjölöner 2018 är reviderade, äldre uppgifter är inte helt jämförbara pga. förändringar i underlaget.
Källa: ÅSUB lönestatistik, Sjömanspensionskassan

Rapporten Löner inom den privata sektorn 2022 täcker in större delen av det åländska näringslivet, en omfattande del för det landbaserade näringslivet samt en mindre del för sjöfarten. Den offentliga sektorn ingår inte. En jämförelse av den genomsnittliga totalförtjänsten inom både den privata och den offentliga sektorn finns i tabellen genomsnittlig totalförtjanst 2002–2020. Lönestatistik över den offentliga sektorn publiceras i separata rapporter, samtliga publicerade rapporter inom ämnet lönestatistik finns på vår webbsida. Längre tidsserier med lönestatistik finns att tillgå i våra databaser, både för den privata och den offentliga sektorn.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax