Löner för offentligt anställda på Åland 2002

Ålands statistik- och utredningsbyrå presenterar i denna rapport lönestatistik över heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland, det vill säga kommunerna, kommunalförbunden, landskapsstyrelsen, Ålands hälso- och sjukvård samt staten. Statistiken baserar sig på 3.030 anställda som arbetar på heltid. Denna rapport behandlar inte de personer som deltidsarbetar och har kortare arbetstid än 30 timmar per vecka. I denna rapport finns uppgifter om medellöner, antalet anställda, genomsnittlig arbetstid och medelålder. Dessutom görs vissa jämförelser med tidigare år. Uppgifterna presenteras enligt arbetsgivarsektor, yrkesgrupp och kön.

Två lönebegrepp särredovisas, förtjänst för ordinarie arbetstid och totalförtjänst. Skillnaden mellan de två begreppen är att det i totalförtjänsten ingår ersättning för ackordarbete, övertidsersättning samt semesterpenning. Förtjänst för ordinarie arbetstid är den utbetalning som gjordes under en månad och inkluderar olika tillägg såsom dyrortstillägg, ålderstillägg, kompetenstillägg, personliga tillägg med mera.

Den genomsnittliga ordinarie löneinkomsten för landskapsanställda år 2002 var 2.284 euro per månad, medan den genomsnittliga totala löneinkomsten var 2.664 euro. Den genomsnittliga ordinarie löneinkomsten för kommunalt anställda år 2001 var 1.983 euro per månad, medan den genomsnittliga totala förtjänsten för var 2.061 euro. Den genomsnittliga ordinarie löneinkomsten för statsanställda år 2002 var 2.394 euro per månad, medan den genomsnittliga totala löneinkomsten var 2.521 euro per månad.

En analys av löneskillnaderna hos offentligt anställda visar att kvinnornas månadsinkomster ligger på en relativt låg nivå vid jämförelse med männens månadsinkomster. För landskapsanställda motsvarar kvinnans ordinarie månadsinkomst 87 procent av mannens, medan kvinnans totala månadsinkomst motsvarar 80 procent av mannens. Situationen för kommunalt anställda är snarlik, kvinnans ordinarie månadsinkomst motsvarar 86 procent av mannens, medan kvinnans totala månadsinkomst motsvarar 84 procent av mannens. För statsanställda är skillnaden lite större, kvinnans ordinarie månadsinkomst motsvarade år 2002 83 procent av mannens, medan kvinnans totala månadsinkomst motsvarar 79 procent av mannens.

Närmare upplysningar om rapporten ger statistiker Jonas Karlsson (tel 25494).

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.