Löner för offentligt anställda på Åland 2003

Kommunalt anställdas medellöner lägre än landskaps- och statligt anställdas
Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2003 de landskapsanställda som hade den högsta genomsnittliga månadsförtjänsten. Den genomsnittliga ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för landskapsanställda 2.523 euro, för statligt anställda 2.467 euro och för kommunalt anställda 2.127 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, d.v.s. den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning, arvoden och semesterpenning, var 2.756 euro per månad för landskapsanställda, 2.588 för statligt anställda och 2.233 för kommunalt anställda.

Störst skillnad mellan ordinarie och total lön för de landskapsanställda
Överlag betalades det ut mer övertidsersättning och andra lönetillägg till landskapsanställda än till kommunalt och statligt anställda på Åland. Inom landskapet utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 9 procent av den ordinarie lönen. Motsvarande siffra för de statliga likväl som för de kommunala genomsnittslönerna på Åland var 5 procent.

De landskapsanställdas löner ökade mer än de kommunalt och statligt anställdas
Mellan åren 2002 och 2003 ökade de landskapsanställdas genomsnittliga totala månadsförtjänst med 3,5 procent, vilket utgjorde en större löneökning än både de statligt anställdas och de kommunalt anställdas. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de statligt anställda ökade med 2,7 procent under samma period, medan de kommunalt anställdas medellön ökade minst, nämligen med 1,3 procent. Också om man jämför genomsnittslönerna över en längre tidsperiod har de landskapsanställdas löner ökat mest. Mellan år 1995 och 2003 ökade landskapets genomsnittliga totalförtjänst med 44 procent, medan den kommunala genomsnittslönen ökade med 36 procent. Genomsnittsförtjänsten för de statligt anställda på Åland ökade mellan år 1994 och 2003 med 34 procent.

Stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön
Inom den offentliga sektorn var det år 2003 stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön. Störst var skillnaden för de statligt anställda, där kvinnornas genomsnittliga ordinarie månadsförtjänst uppgick till 84 procent av männens. För den totala förtjänsten var skillnaden ännu större då kvinnorna hade en genomsnittlig totallön som endast var 80 procents av männens. För de landskapsanställda var jämlikheten större när det gällde den genomsnittliga ordinarie förtjänsten där kvinnornas medellön var 87 procent av männens, men motsvarande siffra för den genomsnittliga totallönen var på samma nivå som för de statligt anställda, d.v.s. 80 procent. Bland de kommunalt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga ordinarie lön till 86 procent av männens och den genomsnittliga totala lönen till 84 procent av männens.

Hela rapporten kan du läsa om du klickar här.