Löner för offentligt anställda på Åland 2007-2008

Statligt anställda har de högsta genomsnittliga lönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2008 de statligt anställda som hade den högsta genomsnittliga månadsförtjänsten. Den genomsnittliga ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för statligt anställda 3 004 euro, för landskapsanställda 2 983 euro och för kommunalt anställda 2 729 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3 201 euro per månad för statligt anställda, 3 180 euro för landskapsanställda, och 2 751 euro för kommunalt anställda.

Minst skillnad mellan ordinarie och total lön för de kommunalt anställda

Överlag betalades det ut mer övertidsersättning och andra lönetillägg till landskapsanställda och statligt anställda än till kommunalt anställda på Åland. Både för de landskapsanställda och de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 6,6 procent av den ordinarie lönen. För de kommunalt anställda var motsvarande uppgift 0,8 procent.

De kommunalt anställdas löner ökade mest

Mellan åren 2007 och 2008 ökade de landskapsanställdas genomsnittliga totala månadsförtjänst med 5,9 procent, vilket utgjorde en mindre löneökning än de kommunalt anställdas och mer än de statligt anställdas. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de kommunalt anställda ökade med ca 7,5 procent under samma period, medan de statligt anställdas medellön ökade lite mindre, nämligen med ca 5,3 procent.

Stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön

Inom den offentliga sektorn var det år 2008 stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön. Störst var skillnaden för de landskapsanställda, där kvinnornas genomsnittliga ordinarie månadsförtjänst uppgick till ca 88 procent av männens, medan motsvarande siffra för den genomsnittliga totallönen var på lite lägre nivå med 81 procent. För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga ordinarie månadsförtjänst till ca 91 procent av männens, medan det för den totala förtjänsten var större skillnad då kvinnorna hade en genomsnittlig totallön som endast var ca 83 procents av männens. Bland de kommunalt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga ordinarie lön till ca 88 procent av männens och den genomsnittliga totala lönen till ca 86 procent av männens.

För att läsa hela rapporten, klicka här.