Löner för offentligt anställda på Åland 2011-2012

Statligt anställda har de högsta medellönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2012 de statligt anställda som hade den högsta genomsnittliga månadsförtjänsten. Den ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för statligt anställda 3.429 euro, tätt följt av de landskapsanställda med 3.423 euro. De kommunalt anställda hade en ordinarie förtjänst på 2.960 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3.601 euro per månad för statligt anställda, 3.578 euro för landskapsanställda, och 2.983 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2011-2012 efter kön och sektor
Den genomsnittliga totallönen år 2011-2012 efter kön och sektor

Minst skillnad mellan ordinarie och total lön för de kommunalt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 5,0 procent av den ordinarie lönen. För de landskapsanställda var skillnaden 4,5 procent medan den för de kommunalt anställda var endast 0,8 procent.

De statligt anställdas löner ökade mest

Mellan åren 2011 och 2012 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de statligt anställda med ca 6,3 procent. För de landskapsanställda ökade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 4,0 procent under samma period, medan de kommunalt anställdas medellön ökade lite mindre, nämligen med ca 0,9 procent.

Löneutvecklingen år 2002-2012 efter sektor
Löneutvecklingen år 2002-2012 efter sektor     

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2012 stor skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön. Störst var skillnaden för de statligt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst uppgick till knappt 81 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadsinkomst var ca 86 procent av männens). För de landskapsanställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till knappt 82 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadsinkomst var nästan 87 procent av männens). Mest jämställt var det bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till nästan 87 procent av männens (kvinnornas genomsnittliga ordinarie månadslönen var ca 88 procent av männens).

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn  på Åland år 2012 var 2.953 personer (3.019 personer år 2011). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används. Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2012 var 1.458 landskapsanställda, 1.330 kommunalt anställda och 165 statligt anställda.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om lönestatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)