Löner för offentligt anställda på Åland 2013-2014

Landskapsanställda har de högsta medellönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2014 de landskapsanställda som hade den högsta genomsnittliga månadsförtjänsten. Den ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för landskapsanställda 3.565 euro, tätt följt av de statligt anställda med 3.521 euro. De kommunalt anställda hade en ordinarie förtjänst på 3.064 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3.712 euro per månad för landskapsanställda, 3.653 euro per månad för statligt anställda, och 3.081 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2013-2014 efter kön och sektor
Den genomsnittliga totallönen år 2013-2014 efter kön och sektor

För de landskapsanställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst ca 3.409 euro, de statligt anställda kvinnornas totalförtjänst var 3.228 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst ca 3.004 euro. De landskapsanställda männens totalförtjänst var ca 4.192 euro, de statligt anställda männens totalförtjänst var 3.917 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var ca 3.328 euro.

Minst skillnad mellan ordinarie och total lön för de kommunalt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de landskapsanställda på Åland. För de landskapsanställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 4,1 procent av den ordinarie lönen. För de statligt anställda var skillnaden 3,8 procent medan den för de kommunalt anställda var endast 0,6 procent.

De statligt anställdas löner ökade mest

Mellan åren 2013 och 2014 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de statligt anställda med ca 2,9 procent. För de kommunalt anställda ökade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 2,2 procent under samma period, medan de landskapsanställdas medellön ökade lite mindre, nämligen med ca 0,4 procent.

Löneutvecklingen år 2002-2014 efter sektor
Löneutvecklingen år 2002-2014 efter sektor 

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2014 störst skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön för de landskapsanställda, där kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst uppgick till drygt 81 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadsinkomst var nästan 86 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till drygt 82 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadsinkomst var ca 87 procent av männens). Mest jämställt var det bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till drygt 90 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslönen var nästan 91 procent av männens).

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn  på Åland år 2014 var 2.945 personer (2.933 personer år 2013). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2012 var uppgiften inom området arbetande i arbetsmarknadsstatistiken 5.180 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2014 var 1.421 landskapsanställda, 1.383 kommunalt anställda och 141 statligt anställda.

För att läsa hela rapporten, klicka här. 

Frågor om lönestatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)