Löner för offentligt anställda på Åland 2015

Kommunalt anställda har de lägsta medellönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2015 de kommunalt anställda som hade de lägsta genomsnittliga månadsförtjänsterna. Den ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för landskapsanställda 3.569 euro, tätt följt av de statligt anställda med 3.545 euro. De kommunalt anställda hade en ordinarie förtjänst på 3.054 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3.729 euro per månad för statligt anställda, 3.699 euro per månad för landskapsanställda och 3.066 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2015 efter kön och sektor

Den genomsnittliga totallönen år 2015 efter kön och sektor.

För de landskapsanställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst ca 3.413 euro, de statligt anställda kvinnornas totalförtjänst var 3.271 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst ca 2.998 euro. De landskapsanställda männens totalförtjänst var ca 4.205 euro, de statligt anställda männens totalförtjänst var 4.029 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var ca 3.316 euro.

På vår hemsida hittar du även tabeller med tidsserier för år 2010–2015 med uppgifter om den genomsnittliga månadslönen för landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda.

Mest skillnad mellan ordinarie och total lön för de statligt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 5,2 procent av den ordinarie lönen. För de landskapsanställda var skillnaden 3,7 procent medan den för de kommunalt anställda var endast 0,4 procent.

De statligt anställdas löner ökade mest

Mellan åren 2014 och 2015 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de statligt anställda med ca 2,1 procent. För de kommunalt anställda minskade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 0,5 procent under samma period, medan de landskapsanställdas genomsnittliga totalförtjänst minskade med ca 0,3 procent.

Löneutvecklingen år 2002–2015 efter sektor
Löneutvecklingen år 2002–2015 efter sektor
 

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2015 störst skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön för de landskapsanställda, där kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst uppgick till drygt 81 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadsinkomst var drygt 84 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till drygt 81 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadsinkomst var nästan 88 procent av männens). Mest jämställt var det bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till drygt 90 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslönen var nästan 91 procent av männens).

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn  på Åland år 2015 var 2.915 personer (2.945 personer år 2014). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2013 var uppgiften inom området arbetande i arbetsmarknadsstatistiken 5.157 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2015 var 1.443 landskapsanställda, 1.346 kommunalt anställda och 126 statligt anställda.

För att läsa hela rapporten, klicka här. 

Vissa kortare tidsserier finns i rapporten medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Vissa tabeller finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om lönestatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)