Löner för offentligt anställda på Åland 2016

Kommunalt anställda har de lägsta genomsnittliga medellönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2016 de kommunalt anställda som hade de lägsta genomsnittliga månadsförtjänsterna. Den ordinarie förtjänsten för de heltidsarbetande var för de statligt anställda med 3 563 euro, tätt följt av landskapsanställda 3 467 euro. De kommunalt anställda hade en ordinarie förtjänst på 3 083 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga den ordinarie förtjänsten med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3 702 euro per månad för statligt anställda, 3 576 euro per månad för landskapsanställda och 3 096 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2016 efter kön och sektor

Den genomsnittliga totallönen år 2016 efter kön och sektor

För de landskapsanställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst ca 3 338 euro, de statligt anställda kvinnornas totalförtjänst var 3 315 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst ca 3 039 euro. De landskapsanställda männens totalförtjänst var ca 4 080 euro, de statligt anställda männens totalförtjänst var 3 982 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var ca 3 288 euro.

På vår hemsida hittar du även tabeller med tidsserier för år 2010–2016 med uppgifter om den genomsnittliga månadslönen för landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda.

Mest skillnad mellan ordinarie och total lön för de statligt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan den genomsnittliga ordinarie lönen och den totala lönen 3,9 procent av den ordinarie lönen. För de landskapsanställda var skillnaden 3,1 procent medan den för de kommunalt anställda var endast 0,4 procent.

De kommunalt anställdas löner ökade

Mellan åren 2015 och 2016 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de kommunalt anställda med ca 1,0 procent. För de statligt anställda minskade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 0,7 procent under samma period, medan de landskapsanställdas genomsnittliga totalförtjänst minskade med ca 3,3 procent. Detta på grund av att de personer som avslutat sin tjänst för landskapet mellan oktober 2015 och september 2016 hade betydligt högre genomsnittlig totalförtjänst än de personer som börjat sin tjänst under samma period. 

Löneutvecklingen år 2002–2016 efter sektor

Löneutvecklingen år 2002–2016 efter sektor

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2016 störst skillnad mellan kvinnors och mäns genomsnittslön för de landskapsanställda, där kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst uppgick till drygt 82 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslön var drygt 84 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till drygt 83 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslön var drygt 88 procent av männens). Mest jämställt var det bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till drygt 92 procent av männens (kvinnornas ordinarie månadslönen var nästan 93 procent av männens).

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland år 2016 var 3 009 personer (2 915 personer år 2015). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2014 var uppgiften inom området arbetande i arbetsmarknadsstatistiken 5 256 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2016 var 1 486 landskapsanställda, 1 399 kommunalt anställda och 124 statligt anställda.

Vissa kortare tidsserier finns i rapporten medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Vissa tabeller finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax