Löner för offentligt anställda på Åland 2019

Statligt anställda har de högsta genomsnittliga lönerna

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2019 de statligt anställda som hade de högsta genomsnittliga månadsförtjänsterna. Förtjänsten för ordinarie arbetstid för de heltidsarbetande var för de statligt anställda 3 700 euro, följt av landskapsanställda 3 632 euro. De kommunalt anställda hade en förtjänst för ordinarie arbetstid på 3 013 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga förtjänsten för ordinarie arbetstid med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3 877 euro per månad för statligt anställda, 3 677 euro per månad för landskapsanställda och 3 024 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2019 efter kön och sektor

Den genomsnittliga totallönen år 2019 efter kön och sektor

För de statligt anställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst 3 479 euro, de landskapsanställda kvinnornas totalförtjänst var 3 444 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst 2 979 euro. De statligt anställda männens totalförtjänst var 4 237 euro, de landskapsanställda männens var 4 192 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var 3 182 euro.

På vår hemsida hittar du även tabeller med tidsserier för år 2010–2019 med uppgifter om den genomsnittliga månadslönen för landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda.

Medianlöner

Den genomsnittliga lönen ger inte alltid en heltäckande bild av löneläget eftersom den inte visar variationen i löntagarnas löner. Medianlönen kännetecknas av att 50 procent av observationerna finns under medianvärdet och 50 procent ligger över medianvärdet. Medianen för den totala månadsförtjänsten för statligt anställda var 3 585 euro per månad, för landskapsanställda 3 465 euro per månad och 2 814 euro för kommunalt anställda. Medianen är lägre än medeltalet för samtliga grupper vilket tyder på att lönespridningen är skev mot högre inkomster. Det vill säga att det finns fler personer med avsevärt högre inkomster än medianen än det finns personer med avsevärt lägre inkomster.

För de statligt anställda var kvinnornas medianlön för den totala förtjänsten 2 895 euro, de landskapsanställda kvinnornas 3 256 euro och de kommunalt anställda kvinnornas median av totalförtjänst 2 805 euro. De statligt anställda männens median av totalförtjänst var 3 807 euro, de landskapsanställda männens median av totalförtjänsten var 4 016 euro medan de kommunalt anställda männens medianlön var 2 861 euro.

Mest skillnad mellan ordinarie och total lön för de statligt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid och total lön 4,8 procent. För de landskapsanställda var skillnaden 1,2 procent medan den för de kommunalt anställda var det endast 0,4 procent.

Lönerna ökade mellan år 2018 och 2019

Mellan åren 2018 och 2019 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de landskapsanställda med ca 1,1 procent. För de statligt anställda ökade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 2,7 procent under samma period. De kommunalt anställdas genomsnittliga totalförtjänst ökade med ca 0,9 procent.

Löneutvecklingen år 2002–2019 efter sektor

Löneutvecklingen år 2002–2019 efter sektor

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2019 mest jämställt bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till 94 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var drygt 94 procent av männens). För de landskapsanställda var kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst drygt 82 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var drygt 83 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till drygt 82 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var nästan 89 procent av männens).

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland år 2019 var 3 120 personer (lika många personer som år 2018). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2017 var uppgiften inom området arbetande i offentliga sektorn i arbetsmarknadsstatistiken 5 285 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2019 var 1 509 landskapsanställda, 1 489 kommunalt anställda och 122 statligt anställda. Av de landskapsanställda arbetade 813 personer inom Ålands hälso- och sjukvård.

 

Vissa kortare tidsserier finns i rapporten medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser över löner.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax