Löner för offentligt anställda på Åland 2020

Uppgifterna är korrigerade. Mer information i pdf-dokumentet nedan.

Genomsnittliga löner

Inom den offentliga sektorn på Åland var det år 2020 de statligt anställda som hade de högsta genomsnittliga månadsförtjänsterna. Förtjänsten för ordinarie arbetstid för de heltidsarbetande var för de statligt anställda 3 721 euro, följt av landskapsanställda 3 677 euro. De kommunalt anställda hade en förtjänst för ordinarie arbetstid på 3 045 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga förtjänsten för ordinarie arbetstid med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3 885 euro per månad för statligt anställda, 3 830 euro per månad för landskapsanställda och 3 056 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2020 efter kön och sektor

 

Den genomsnittliga totallönen år 2019 efter kön och sektor

För de statligt anställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst 3 533 euro, de landskapsanställda kvinnornas totalförtjänst var 3 581 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst 3 009 euro. De statligt anställda männens totalförtjänst var 4 178 euro, de landskapsanställda männens var 4 341 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var 3 224 euro.

På vår hemsida hittar du även tabeller med tidsserier för år 2010–2020 med uppgifter om den genomsnittliga månadslönen för landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda.

Medianlöner

Den genomsnittliga lönen ger inte en heltäckande bild av löneläget eftersom den inte visar variationen i löntagarnas löner. Medianlönen kännetecknas av att 50 procent av observationerna finns under medianvärdet och 50 procent ligger över medianvärdet. Medianen för den totala månadsförtjänsten för statligt anställda var 3 547 euro per månad, för landskapsanställda 3 498 euro per månad och 2 814 euro för kommunalt anställda. Medianen är lägre än medeltalet för samtliga grupper vilket tyder på att lönespridningen är skev mot högre inkomster. Det vill säga att det finns fler personer med avsevärt högre inkomster än medianen än det finns personer med avsevärt lägre inkomster.

För de statligt anställda var kvinnornas medianlön för den totala förtjänsten 2 985 euro, de landskapsanställda kvinnornas 3 292 euro och de kommunalt anställda kvinnornas median av totalförtjänst 2 795 euro. De statligt anställda männens median av totalförtjänst var 3 824 euro, de landskapsanställda männens median av totalförtjänsten var 4 018 euro medan de kommunalt anställda männens medianlön var 2 859 euro.

Mest skillnad mellan ordinarie och total lön för de statligt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid och total lön 4,4 procent. För de landskapsanställda var skillnaden 4,2 procent medan den för de kommunalt anställda var det endast 0,4 procent.

Lönerna ökade mellan år 2019 och 2020

Mellan åren 2019 och 2020 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de landskapsanställda med 4,2 procent. För de statligt anställda ökade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 0,2 procent under samma period. De kommunalt anställdas genomsnittliga totalförtjänst ökade med 1,1 procent. En förklaring till ökningen hos de landskapsanställdas genomsnittliga totala förtjänst är ökade beredskapsersättningar till följd av pandemin. För de landskapsanställda ökade den genomsnittliga förtjänsten för ordinarie arbetstid med 1,2 procent, den statliga med 0,6 procent och den kommunala med 1,1 procent.

Löneutvecklingen år 2002–2020 efter sektor

 

Löneutvecklingen år 2002–2020 efter sektor

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2020 mest jämställt bland de kommunalt anställda, där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till drygt 93 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var 94 procent av männens). För de landskapsanställda var kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst drygt 82 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var nästan 86 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till nästan 85 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var nästan 90 procent av männens).

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland år 2020 var 3 273 personer (år 2019 var det 3120 personer). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2018 var uppgiften inom området arbetande i offentliga sektorn i arbetsmarknadsstatistiken 5 528 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2020 var 1 570 landskapsanställda, 1 562 kommunalt anställda och 144 statligt anställda. Av de landskapsanställda arbetade 817 personer inom Ålands hälso- och sjukvård.

 

Vissa kortare tidsserier finns i rapporten medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser över löner.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax