Löner för offentligt anställda på Åland 2021

Uppgifterna är korrigerade. Mer information i pdf-dokumentet nedan.

Genomsnittliga löner

Inom den offentliga sektorn på Åland 2021 var förtjänsten för ordinarie arbetstid för de heltidsarbetande för de landskapsanställda 3 811 euro och för de statligt anställda 3 806. De kommunalt anställda hade en förtjänst för ordinarie arbetstid på 3 077 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga förtjänsten för ordinarie arbetstid med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3 970 euro per månad för landskapsanställda, 3 997 euro per månad för statligt anställda och 3 096 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totallönen år 2021 efter kön och sektor

Den genomsnittliga totallönen år 2021 efter kön och sektor

För de statligt anställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst 3 607 euro, de landskapsanställda kvinnornas totalförtjänst var 3 733 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst 3 054 euro. De statligt anställda männens totalförtjänst var 4 406 euro, de landskapsanställda männens var 4 392 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var 3 231 euro.

På vår hemsida hittar du även tabeller med tidsserier för år 2010–2021 med uppgifter om den genomsnittliga månadslönen för landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda.

Medianlöner

Den genomsnittliga lönen ger inte en heltäckande bild av löneläget eftersom den inte visar variationen i löntagarnas löner. Medianlönen kännetecknas av att 50 procent av observationerna finns under medianvärdet och 50 procent ligger över medianvärdet. Medianen för den totala månadsförtjänsten för statligt anställda var 3 746 euro per månad, för landskapsanställda 3 674 euro per månad och 2 859 euro för kommunalt anställda. Medianen är lägre än medeltalet för samtliga grupper vilket tyder på att lönespridningen är skev mot högre inkomster. Det vill säga att det finns fler personer med avsevärt högre inkomster än medianen än det finns personer med avsevärt lägre inkomster.

För de statligt anställda var kvinnornas medianlön för den totala förtjänsten 3 098 euro, de landskapsanställda kvinnornas 3 464 euro och de kommunalt anställda kvinnornas median av totalförtjänst 2 855 euro. De statligt anställda männens median av totalförtjänst var 4 228 euro, de landskapsanställda männens median av totalförtjänsten var 4 052 euro medan de kommunalt anställda männens medianlön var 2 887 euro.

Mest skillnad mellan ordinarie och total lön för de statligt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid och total lön 5,0 procent. För de landskapsanställda var skillnaden 4,2 procent medan den för de kommunalt anställda var det endast 0,6 procent.

Lönerna ökade mellan år 2020 och 2021

Mellan åren 2020 och 2021 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de landskapsanställda med 3,6 procent. För de statligt anställda ökade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 2,9 procent under samma period. De kommunalt anställdas genomsnittliga totalförtjänst ökade med 1,3 procent. För de landskapsanställda ökade den genomsnittliga förtjänsten för ordinarie arbetstid med 3,6 procent, den statliga med 2,3 procent och den kommunala med 1,0 procent.

Löneutvecklingen år 2002–2021 efter sektor

Löneutvecklingen år 2002–2021 efter sektor

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2021 minst skillnad mellan mäns och kvinnors löner bland de kommunalt anställda där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till nästan 95 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var nästan 96 procent av männens). För de landskapsanställda var kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst 85 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var 87 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till 82 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var nästan 90 procent av männens).

För de kommunalt anställda uppgick kvinnornas median av totallönen till 99 procent av männens, för de landskapsanställda var kvinnornas median av den totala månadsförtjänsten 85 procent av männens och för de statligt anställda uppgick kvinnornas median av totallönen till 73 procent av männens.

Denna jämförelse är för samtliga heltidsanställda oberoende av bakgrund eller yrke. I rapporten görs även jämförelser av löner mellan könen efter åldersgrupper, efter yrkesklassificering samt efter utbildningsnivå.

Heltidsanställda

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland år 2021 var 3 176 personer (år 2020 var det 3 273 personer). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2020 var uppgiften inom området arbetande i offentliga sektorn i arbetsmarknadsstatistiken 5 380 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2021 var 1 417 landskapsanställda, 1 630 kommunalt anställda och 129 statligt anställda. Av de landskapsanställda arbetade 666 personer inom Ålands hälso- och sjukvård.

 

Vissa kortare tidsserier finns i rapporten medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser över löner.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax