Löner för offentligt anställda på Åland 2022

Uppgifterna för de landskapsanställda har reviderats 09.04.2024 då nytt underlag lämnats in.

Genomsnittliga löner

Inom den offentliga sektorn på Åland 2022 var förtjänsten för ordinarie arbetstid för de heltidsarbetande för de landskapsanställda 3 912 euro och för de statligt anställda 3 804. De kommunalt anställda hade en förtjänst för ordinarie arbetstid på 3 189 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga förtjänsten för ordinarie arbetstid med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 4 093 euro per månad för landskapsanställda, 4 086 euro per månad för statligt anställda och 3 324 euro för kommunalt anställda.

Den genomsnittliga totala månadslönen år 2021–2022 efter kön och sektor
Den genomsnittliga totala månadslönen år 2021–2022 efter kön och sektor

För de statligt anställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst 3 603 euro, de landskapsanställda kvinnornas totalförtjänst var 3 864 euro och de kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst 3 254 euro. De statligt anställda männens totalförtjänst var 4 617 euro, de landskapsanställda männens var 4 502 euro medan de kommunalt anställda männens totalförtjänst var 3 556 euro.

På vår hemsida hittar du även tabeller med tidsserier för år 2010–2022 med uppgifter om den genomsnittliga månadslönen för landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda.

Medianlöner

Den genomsnittliga lönen ger inte en heltäckande bild av löneläget eftersom den inte visar variationen i löntagarnas löner. Medianlönen kännetecknas av att 50 procent av observationerna finns under medianvärdet och 50 procent ligger över medianvärdet. Medianen för den totala månadsförtjänsten för statligt anställda var 3 826 euro per månad, för landskapsanställda 3 758 euro per månad och 3 104 euro för kommunalt anställda. Medianen är lägre än medeltalet för samtliga grupper vilket tyder på att lönespridningen är skev mot högre inkomster. Det vill säga att det finns fler personer med avsevärt högre inkomster än medianen än det finns personer med avsevärt lägre inkomster.

För de statligt anställda var kvinnornas medianlön för den totala förtjänsten 3 073 euro, de landskapsanställda kvinnornas 3 550 euro och de kommunalt anställda kvinnornas median av totalförtjänst 3 076 euro. De statligt anställda männens median av totalförtjänst var 4 393 euro, de landskapsanställda männens median av totalförtjänsten var 4 138 euro medan de kommunalt anställda männens medianlön var 3 279 euro.

Mest skillnad mellan ordinarie och total lön för de statligt anställda

Överlag betalades det ut mest övertidsersättning och andra lönetillägg till de statligt anställda på Åland. För de statligt anställda utgjorde skillnaden mellan genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid och total lön 7,4 procent. För de landskapsanställda var skillnaden 4,6 procent medan den för de kommunalt anställda var det 4,2 procent.

Löneförändring mellan år 2021 och 2022

Mellan åren 2021 och 2022 ökade den genomsnittliga totala månadsförtjänsten för de landskapsanställda med 3,1 procent. För de statligt anställda ökade de genomsnittliga totala månadsförtjänsterna med ungefär 2,2 procent under samma period. De kommunalt anställdas genomsnittliga totalförtjänst ökade med 7,4 procent. För de landskapsanställda ökade den genomsnittliga förtjänsten för ordinarie arbetstid med 2,7 procent, den statliga minskade med -0,1 procent och den kommunala ökade med 3,7 procent.

Löneutvecklingen år 2002–2022 efter sektor, total månadsförtjänst
Löneutvecklingen år 2002–2022 efter sektor, total månadsförtjänst

Minst skillnad mellan kvinnor och mäns löner inom kommunala sektorn

Inom den offentliga sektorn var det år 2022 minst skillnad mellan mäns och kvinnors löner bland de kommunalt anställda där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till drygt 91 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var nästan 94 procent av männens). För de landskapsanställda var kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst 86 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var drygt 88 procent av männens). För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till 78 procent av männens (kvinnornas månadslön för ordinarie arbetstid var drygt 89 procent av männens).

För de kommunalt anställda uppgick kvinnornas median av totallönen till 94 procent av männens, för de landskapsanställda var kvinnornas median av den totala månadsförtjänsten 86 procent av männens och för de statligt anställda uppgick kvinnornas median av totallönen till 70 procent av männens.

Denna jämförelse är för samtliga heltidsanställda oberoende av bakgrund eller yrke. I rapporten görs även jämförelser av löner mellan könen efter åldersgrupper, efter yrkesklassificering samt efter utbildningsnivå.

Heltidsanställda

Totalantalet heltidsanställda inom den offentliga sektorn på Åland år 2022 var 3 315 personer (år 2021 var det 3 176 personer). Antalet anställda i lönestatistiken överensstämmer inte med de uppgifter som framkommer i arbetsmarknadsstatistiken över sysselsatta på grund av att olika definitioner och mättidpunkter används (år 2021 var uppgiften inom området arbetande i offentliga sektorn i arbetsmarknadsstatistiken 5 220 personer). Av de offentligt heltidsanställda i lönestatistikmaterialet år 2022 var 1 396 landskapsanställda, 1 772 kommunalt anställda och 147 statligt anställda. Av de landskapsanställda arbetade 663 personer inom Ålands hälso- och sjukvård.

Vissa kortare tidsserier finns i rapporten medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser över löner.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax