Nationalräkenskaper 1998-2005

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2005 till knappt
1 013 miljoner euro. Jämfört med 2004 innebär det en reell uppgång om 50 miljoner euro.
Det var främst inom branscherna bank-, försäkrings-, fastighets- och teknisk
uppdragsverksamhet samt samhälls- och personliga tjänster som ökade. Även inom
branscherna energi- och vattenförsörjning, handel, hotell- och restaurangverksamhet samt
transport, post och tele ökade förädlingsvärdet. Däremot minskade jord-, skogsbruk och
fiske, tillverkningsindustri samt byggverksamhet. Hela näringslivets förädlingsvärde
ökade med drygt 53 miljoner euro mellan 2004 och 2005. Den offentliga sektorns
förädlingsvärde ökade totalt sett med 5,9 miljoner euro.

Utvecklingen av förädlingsvärdet sedan 1998 visar att tillväxttakten återigen visar en
ökande trend, efter att ha varit svagare åren 2000-2002. Nedanstående diagram visar BNP utvecklingen för åren 1994-2005 i fasta priser.

För att läsa hela meddelandet klicka här.